زهره برجی

بیماری کبد چرب چیست و چگونه درمان میشود؟

بیماری کبد چرب، امروزه رو به افزایش است و از راه آزمایش تصویر برداری، قابل شناسایی است. تشخیص به موقع کبد چرب مهم است. نوشیدن قهوه و کم کردن وزن برای کبد چرب موثر است.