پریناز همدانی

تعبیر خواب آبستنی؛ تفسیر دیدن حامله و بارداری در خواب امام صادق و معبران

تعبیر خواب آبستنی چیست؛ تعبیر خواب بارداری و حامله بودن از نظر امام صادق، حضرت یوسف، ابن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، منوچهر مطیعی، لوک اویتنهاو دختر مجرد و آبستنی مادر را سلام دنیا بخوانید.