هنر

آشنایی با مکتب های ادبی جهان

از آثار مهم اگزیستانسیالیسم می توان تهوع از "سارتر" را نام برد. متأسفانه به اشتباه در اذهان عموم این طور جا افتاده که این فلسفه در واقع فلسفه مرگ و نا امیدی و بیهودگی است.

نقاشان مشهور ایران

معرفی نقاشان معروف و بنام ایرانی و خلاصه ای از زندگینامه هر یک از این هنرمندان