141 اسم پسر با ه جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف ه شروع بشه

141 اسم پسر با ه جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف ه شروع بشه اسم پسر با ه جدید و شیک، اسامی و نام های پسرانه با حرف ه شروع می شود، 141 اسم پسر با ه ایرانی، ترکیه ای ، اسم پسر با ه کردی، نام پسر با ه عربی و خارجی (h) زیبا و خاص را در سلام دنیا بیابید.

اگر به دنبال اسم پسرونه با حرف ه هستید، ما در این مطلب سلام دنیا ما مجموعه ای از اسم پسر با ه جدید و شیک، 141 نام پسر که با حرف ه شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ه ترکی، کردی، خارجی و عربی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را به شما خوانندگان محترم معرفی کنیم. لطفا تا پایان این مطلب همراه ما باشید تا بتوانید از میان اسامی زیر یک نام زیبا برای فرزند دلبندتان انتخاب کنید.

اسم پسر با ه جدید و شیک

1. هیوا

معنی: امید، آرزو

2. هامین

معنی: تابستان

3. هوراد

معنی: جوان‌مرد خوب و نيك، مرد نیک‌نام

4. هونام

معنی: خوشنام، نیک نام

5. هاتف

معنی: نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود...

6. هیمن

معنی: آرام، موقر،شکیبا

7. هستیار

معنی: احساس کنندة، ادیب

8. هوداد

معنی: نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک

9. هوگر

معنی: انس گرفتن ، عادت کردن

10. هوتن

معنی: هو = خوب + تن 1- خوب تن، نیک اندام؛ 2- مجاز از تندرست و خوش قد و بالا؛ 3- در پهلوی به معنی خوب تنیده، خوب کشیده، برکشیده، خوش بالا

11. هورشاد

معنی: هور = خورشید + شاد، 1- خورشید شاد، آفتاب شادمان؛ 2- مجاز از پر حرارت و شاد و خوشحال.

12. هورفر

معنی: هور = خورشید + فر = شأن و شکوه و شوکت، 1- آن که دارای شأن و شکوه و شوکت خورشید و آفتاب گونه است؛ 2- مجاز از دارای شأن و شکوه و شوکت فراوان.

13. هورمن

معنی: هور = خورشید + من/ مان = اندیشه و فکر، 1- اندیشه روشن، فکر روشن؛ 2- مجاز از ویژگی آنکه اندیشه و فکر روشن دارد، (روشن فکر).

14. هوشور

معنی: هوش + ور (پسوند دارندگی)، هوشمند


حتما بخوانید: 59 اسم پسر با ق جدید و شیک


15. هوفر

معنی: هو = خوب + فر = شأن و شکوه و شوکت، فرّ و شکوهِ نیک، دارای شأن و شوکت خوب.

16. هومن

معنی: هو = خوب + من/ مان = اندیشه و روح و در مچموع به معنی دارنده‌ی روح خوب و نیک اندیش

17. هومهر

معنی: هو = خوب + مهر = محبت، دوستی و عشق، دارای عشق و محبت خوب، نیک مهر، دارای دوستی و محبت نیک.

18. هونام

معنی: نیک نام، خوش نام.

اسم پسر با ه جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف ه شروع می شود

1. هومن

معنی: نیک اندیش

2. هیرا

معنی: فراخ، وسیع

3. هیرسا

معنی: پارسا

4. هیربد

معنی: شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد...

5. هاوش

معنی: امت - پیروان یک پیامبر

6. هورداد

معنی: هور = خور = خورشید + داد = داده 1- داده‌ی خورشید؛ 2- مجاز از تابنده و پر حرارت.

7. هورزاد

معنی: هور = خورشید + زاد = زاده 1- زادهی خورشید، فرزند خورشید؛ 2- مجاز از دارای زیبایی و شکوه.


حتما بخوانید: 56 اسم پسر با ص جدید و شیک


8. هورمند

معنی: هور= خورشید + مند (پسوند دارندگی) دارای درخشندگی و روشنی، درخشان.

9. هوریار

معنی: یار و دوست خورشید

10. هوشبام

معنی: بامداد، فلق

11. هورنگ

معنی: هو= خوب+ رنگ 1- رنگ خوب؛ 2- مجاز از زیبا و خوب‌رو.

12. هوشدار

معنی: هوشیار

13. هوشمند

معنی: هوش + مند (پسوند دارندگی و اتصاف) 1- صاحب هوش، باهوش؛ 2- عاقل، بخرد.

14. هونیاک

معنی: پهلوی با اصل و نسب

15. هویار

معنی: هو = خوب، نیک + یار (پسوند دارندگی)، 1- دارای خوبی و نیکی؛ 2- به تعبیری یارِ خوب و نیک.

16. هویدا

معنی: روشن، آشکار، نمایان، خوب پیدا.

17. هیراب

معنی: نام فرشته باد

18. هیراد

معنی: 1- خود را به مردم تازه روی و خوشحال وانمود کردن؛ 2- بشیر.

19. هیروان

معنی: هیر = آتش + وان (بان) = جزء پسین بعضی از کلمههای مرکب به معنی «محافظ» و «نگهدارنده» 1- محافظ و نگهبان آتش؛ 2- نگه دارندهی آتش.

اسم پسر با ه ایرانی

1.  هومان

معنی: هومن، دارنده‌ی روح خوب و نیک اندیش، از شخصیت‌های شاهنامه

2. همایون

معنی: خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو...

3. هامان

معنی: معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش

4. هژیر

معنی: هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو...


حتما بخوانید: 153 نام و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع میشه


5. هامون

معنی: دشت و زمین هموار، زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در سیستان

6. هباسپ

معنی: دارنده اسب اصیل

7. هخامنش

معنی: دوست منش، دوست کردار، کسی که دارای کردار و اندیشه نیک است

8. هرمزیار

معنی: 1- ایزدیار، خدایار، آن که خداوند یار اوست

9. هرواک

معنی: نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی

10. هزاره

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانیهزبر

11. هژیر

معنی: هجیر 1- خوب، پسندیده؛ 2- زیبا؛ 3- چابک، چالاک؛ 4- در حالت قیدی به معنی به خوبی؛ 5- در پهلوی به معنی خوب چهر، نیک نژاد

12. هفتواد

معنی: صاحب هفت پسر، نام حاکم کرمان در زمان ساسانیان

13. همافر

معنی: دارای فر همایی

14. هماوند

معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان

15. همراد

معنی: ویژگی دو کس که در همت، سخاوت، شجاعت و جوانمردی و کرم شبیه به هم باشند.

16. همنواد

معنی: از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان

17. هوپاد

معنی: هو = خوب + پاد = نگهبان 1- نگهبان خوب؛ 2- مجاز از نیک سرشت.

18. هیرود

معنی: نام یکی از پادشاهان پارت (اشکانی) یا اُرُدِ اول که کراسوس سردار رومی را به شدت شکست داد و کشت.

19. هیشنگ

معنی: هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران

اسم پسر با ه ایرانی

اسم پسر با ه ترکیه ای

1. هالدون

معنی: شجاع ، قلب

2. هلیل

معنی دوست صمیمی، عاشق

3. هاکان

معنی: عنوانی که به امپراتوران ترک باستان داده شده است

4. هان

معنی: 1) عنوانی که به سلاطین عثمانی داده شده است. 2) مکانی که برای اسکان ساخته شده است.

5. هورکان

معنی : کسی که آزادی خود را دوست دارد

6. هورای

معنی: مانند ماه آزاد است

7. هالوک

معنی: اخلاق خوب، هماهنگ


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


اسم پسر با ه کردی

1. هاوار

معنی: فریاد

2. هایکا

معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

3. هژار

معنی: بینوا، فقیر، تنگدست

4. هژیان

معنی: 1- ارزنده؛ 2- ارزیدن، شایان ارزش، ارزش داشتن.

5. هفال

معنی: رفیق

6. هلکو

معنی: کوه کوچک، تپه

7. هلکوت

معنی: فرصت، وقت

8. هلمت

معنی: حمله، هجوم

9. هلموت

معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است

10. هوار

معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

11. هوال

معنی: خبر، رفیق

12. هوتخش

معنی: صنعت گر، سازنده خو، پیشه ور

13. هوراز

معنی: دوست صمیمی

15. هورامان

معنی: منطقه‌ایی در کردستان

16. هوگر

معنی: انس گرفتن، عادت کردن

17. هولان

معنی: چوگان بازی

18. هیرا

معنی: فراخ، وسیع

19. هیرش

معنی: 1- یورش، حمله، هجوم؛ 2- فشار؛ 3- اشک.

20. هیژا

معنی: گرامی، شایسته، گران‌بها.

21. هیمن

معنی: آرام، موقر، شکیبا

22. هیوا

معنی: امید

اسم پسر با ه کردی

اسم پسر با ه عربی

1. هاتف

معنی: 1- ندا دهنده‌ای که صدایش شنیده شود اما خودش دیده نشود، مانند فرشته‌ی ندا دهنده‌ی غیبی، سروش؛ 2- در عرفان در اصطلاح، داعی و منادی حق که در دل سالک متجلی شود و او را توفیق سلوک عنایت کند


حتما بخوانید: 132 اسم پسر با ی جدید و شیک


2. هادی

معنی: هادی، در لغت به معنای راهنماست.

3. هاشم

معنی: شکننده، خرد کننده

4. هامر

معنی: ابر باران زا

5. هانی

معنی: 1- مسرور؛ 2- میسر

6. هائد

معنی: توبه کننده، به حق بازگردنده.

7. هدایت

معنی: 1- راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد؛ 2- در تصوف راهنمایی از سوی خداوند که باعث رسیدن انسان به کمال می‌شود، آنچه خداوند به دل سالک می‌افکند تا به سبب آن به کمال رسد

8. هشام

معنی: 1- جُود و بخشش؛ 2- جوانمرد.

9. هلال

معنی: ماه نو، روز اول هرماه قمری

10. همام

معنی: 1- دارای مقام و منزلت و فضایل ارجمند؛ 2- پادشاه بزرگ همت؛ 3- مهتر دلیر و جوانمرد؛ 4- سرور بزرگوار

11. همت

معنی: 1- اراده، انگیزه، و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف؛ 2- بلند طبعی، بلند نظری، 3- جوانمردی؛ 4- خواست، آرزو؛ 5- در تصوف به معنی توجه قلب با تمام نیروی روحی به خداوند، دعا از صمیم قلب

12. هیبت

معنی: (نشانِ) شکوه و بزرگی خدا.

13. هیثم

معنی: 1- جوجه‌ی عقاب؛ 2- جوجه‌ی کرکس

14. هائل

معنی: ترسناک و هولناک

15. هائم

معنی: سرگردان

16. هاجد

معنی: خوابیدن و قیام در شب برای انجام حج.

17. هاد

معنی: صدای دریا و آب ساحلی

18. هادف

معنی: مصیبت مقصود، سنگین خواب، غریب و مقصود

19. هادن

معنی: نامی عربی برگرفته از آتش بس که به معنی گرفتن یک دوره آشتی است و همچنین به معنای سکون است.

20. هبار

معنی: بریدن گوشت، جسور و شمشیر برنده دشمن است

21. هتان

معنی: باران خفیف

22. هجام

معنی: شجاع، کسی که مکرر به مخالفان حمله می کند

23. هلال

معنی: هلال ماه

24. حماس

معنی: زمزمه

25. هواد

معنی: سادگی

26. هَنيء

معنی: چیزی که بدون مشکل گوارا و قابل قبول است.


حتما بخوانید:85 اسم پسر با س جدید و شیک


اسم پسر با ه خارجی

1. هنری (Henry)

معنی: «حاکم خانه»

2. هادسون (Hudson)

معنی: "پسر هود"

3. هریسون (Harrison)

معنی: یک نام جالب و محبوب پسرانه

4. هیدن (Hayden)

معنی: «دره یونجه»

5. هولدن (Holden)

معنی: «دره عمیق»

6. هیز (Hayes)

معنی: "منطقه پرچین"

7. هندریکس (Hendrix)

معنی: یک نام جذاب و شیک

8. هکتور (Hector)

معنی: محکم نگه داشتن

9. هاروی (Harvey)

معنی: "لایق نبرد"

10. هارلو (Harlow)

معنی: "تپه سنگی" یا "تپه ارتش"

11. هارولد ( Harold)

معنی: "حاکم ارتش"

12. هادریان (Hadrian)

معنی: «از هادریا»

13. همیلتون (Hamilton)

معنی: "تپه بی درخت"

14. هربرت (Herbert)

معنی: "ارتش درخشان"

15. هرمان (Herman)

معنی: "مرد ارتش"

16. هومر (Homer)

معنی: نام شاعر حماسی یونانی

17. هوراس (Horace)

معنی: "زمان نگهدار"

18. هاینریش (Heinrich)

معنی: شکل آلمانی نام سلطنتی هنری

19. هراکلس (Herakles)

معنی: "جلال"

20. هانیل (Haniel)

معنی: "فیض خدا"

21. هاران (Haran)

معنی: در زبان عبری، این نام به معنای قدرتمند و زیبا "کوه" است.

22. هاکون (Haakon)

معنی: پسر بلند

23. حبان (Haban)

معنی: یک مرد مغرور 

24. هاباکو (Habacuc)

معنی: آغوش

25. هابل (Habel)

معنی: شمشیر جنگی

26. هابیما (Habimama)

معنی: خدا وجود دارد 

27. هاکان (Hacan)

معنی: پر زرق و برق 

28. هادین

معنی: فرزند دره پر از هدر

29. هادر (Hader)

معنی: با شکوه

30. هادلی (Hadli)

معنی: از چمنزار هدر

اسم پسر با ه خارجی

سخن پایانی:

با مشاهده اسامی ارائه شده در این مطلب می توانید یک نام زیبا و پرمعنی برای پسر کوچولوی خود انتخاب کنید، زیرا اسامی پسرانه متنوع و خاصی در این مطلب گنجانده شده است. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با ز جدید و شیک

43 اسم پسر با ط جدید و شیک

اسم پسر با خ جدید و شیک

153 نام و اسامی پسرانه که با حرف ش شروع میشهاز
3
رای