صفورا رضانژاد

25 نقاشی نشانه ی؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ، یـ ، ای] پیش دبستانی و اول

نقاشی با حروف الفبا؛ 25 نقاشی نشانه ای؛ شعر و فیلم تدریس حرف [ ایـ ،ی، یـ ، ای] برای پیش دبستانی، کلاس اول و رنگ آمیزی، فانتزی؛ نقاشی با حرف ای مثل قوری، نقاشی با حرف ای اول، وسط آخر در سلام دنیا ببینید.