سما جاسمی

آموزش تصویری کاشت سیب زمینی در خانه

برای پرورش و کاشت سیب زمینی حتما نباید مزرعه داشت. می توان به راحتی سیب زمینی را درون کیسه یا گلدان نیز کاشت. مراحل پرورش سیب زمینی شامل: کاشت، مراقبت و برداشت می باشد.