تعبیر خواب آستانه؛ معنی دیدن درگاه در خواب نشانه و تفسیر چیست

تعبیر خواب آستانه؛ معنی دیدن درگاه در خواب نشانه و تفسیر چیست تعبیر خواب آستانه چیست؛ تفسیر دیدن درگاه خانه در خواب، معنی تعبیر خواب آستانه و درگاه از نظر امام صادق، ابن سیرین، حضرت یوسف، ابراهیم کرمانی و منوچهر مطیعی نشانه چیست در سلام دنیا بخوانید.

آستانه و درگاه خانه به قسمت جلوی در کفش کن و به هر منطقه ای که از آن قسمت وارد خانه می شوند گفته می شوند در برخی موارد به چارچوب هم اشاره دارد. دیدن آستانه و درگاه در خواب از نظر معبران مختلف تعبیر شده است. در ادامه این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آستانه ؛ معنی و تفسیر خواب آستانه و دیدن درگاه در خواب از نظر  امام صادق، بن سیرین، حضرت یوسف، کرمانی و مطیعی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

تعبیر خواب آستانه و درگاه

آستانه در در خواب می تواند دلالت بر مقام و مرتبه بیننده یا مقام و رتبه رئیس خانواده و از بین رفتن آن باشد. دیدن آستانه در خواب نشان دهنده زوال مقام و عزل از مقام است اما نصب آستانه ممکن است نشان از مرتبه و مقام جدید باشد و خداوند متعال می داند.

تعبیر خواب آستانه از نظر امام صادق

تعبیر خواب آستانه از نظر امام صادق در دسترس نیست.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب زلال


تعبیر خواب آستانه از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب آستانه از نظر حضرت یوسف در دسترس نیست.

تعبیر خواب آستانه و درگاه

تعبیر خواب آستانه از نظر این سیرین

  • اگر در خواب آستانۀ خانه‌ را بلند و مرتفع شده دید، تعبیرش این است که به اندازه بلندی آن صاحب مال و نعمت و شرف و بزرگی خواهد شد.
  • اگر در عالم رویا دید که آستانه زيری را جدید ساخت يا آن را تعمير و تعويض کرد، تعبیرش آن است که زن طلاق می دهد و زن ديگری می گیرد.
  • اگر در خواب دید که آستانه بالائی را از جا کند، نشان دهنده ترش از خود کشی و از بردن برد شخص خواب بیننده وجود دارد.
  • اگر شخص خواب بیننده در عالم رویا خودش را در حال کندن آستانه زيرين و زبرين خانه خود دید، مرد و زن هر دو از بین می روند.
  • اگر شخص خواب بیننده در عالم رویا آستانه خانه اش را خراب شده دید، تعبیرش از دست دادن مقام و منزلت است و در نزد مردم خوار می شود.
  • اگر شخص خواب بیننده در عالم خواب دید که از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون می آیند، از شخص صاحب مقام و بزرگی رنج و اندوه به او می رسد.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آسمان


تعبیر خواب آستانه از نظر ابراهیم کرمانی

 • دیدن آستانه و درگاه بالایی دلالت بر مرد و سرپرست خانه و آستانه پایینی «کدبانو» است.
 • اگر آستانۀ خانه‌اش ر رنگارنگ و پر نقش و نگار دید، دلالت بر این دارد که به زیور و آرایش دنیوی و مادی می‌پردازد.
 • اگر در خواب دید که آستانه خانه اش روی سرش فرو ریخته و گرفتار شد، تعبیرش ترس از بین رفتن و گرفتاری است.

تعبیر خواب آستانه از نظر این سیرین

تعبیر خواب آستانه از نظر جابر مغربی

تعبیر خواب آستانه از نظر جابر مغربی در دسترس نیست.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آب دریا


تعبیر خواب آستانه از نظر منوچهر مطیعی

 • اگر شخص خواب ببينده در عالم رویا دید که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن محوطه کثیف است دلات بر این دارد که چیزی ياحادثه ای يا شخصی باعث آزرده خاطر شدن این شخص می شود.
 • اگر در عال خواب دید که از آستانه خانه اش آب زلال مانند باران می بارد، به اندازه میزان آب صاحب مال و نعمت خواهد شد.اما اگر آب کدر و گل آلود و کثیف بود شخص خواب بیننده دچار غم می شود. اما اگر این آب متعفن باشد بیماری در انتظارش خواهد بود.
 • اگر شخص خواب ببينده در عالم رویا دید که آستانه خانه اش روی سرش ریخت تعبیرش خوب نیست و احتمال از بین رفتن وجود دارد و شخص باید خود را از خطرهایی که پیش روی او هستند خود را محافظت کند.

تعبیر خواب آستانه از نظر منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آستانه از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آستانه از نظر لوک اویتنهاو دلالت بر ساختن خانه دارد.

سخن پایانی:

همه‌ی ما هر شب، بخشی از زمان خواب خود را به دیدن رویاها و کابوس ها مشغولیم.ممکن است در خواب خود مکان یا اشیاء خاصی را ببینم که از تعبیر آن بی اطلاع باشیم. بعضی از معبران معروف مانند امام صادق، ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و...تعبیر خواب های معتبری ارائه داده اند که با کمک آنها خواب خود را تعبیر و تفسیر کنید.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آب بینی

تعبیر خواب آبدستان

تعبیر خواب آبستنی (بارداری)از
1
رای