تعبیر خواب آرد؛ معنای دیدن آرد گرفتن و پاشیدن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آرد؛ معنای دیدن آرد گرفتن و پاشیدن در خواب نشانه چیست تعبیر خواب آرد چیست؛ تفسیر دیدن آرد گرفتن و پاشیدن و خریدن در خواب، معنی تعبیر خواب آرد برای حلوا، دختر مجرد از نظر امام صادق، ابن سیرین، حضرت یوسف، کرمانی و مطیعی نشانه چیست در سلام دنیا بخوانید.

دیدن آرد، پاشیدن و ریختن آرد، خرید آرد و آرد برای حلوا در خواب می تواند تعبیر مختلفی داشته باشد. معبران مختلف مانند امام صادق، ابن سیرین، جابر مغربی و حضرت یوسف تعابیر ارزنده ای برای آرد ارائه کرده اند. ما در این مطلب سلام دنیا قصد داریم تا درباره تعبیر خواب آرد؛ معنی و تفسیر دیدن آرد گرفتن و پاشیدن در خواب از نظر امام صادق، حضرت یوسف، ابن سیرین، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، منوچهر مطیعی، لوک اویتنهاو، تعبیر خواب آرد برای حلوا، دختر مجرد را ارائه داده ایم.

تعبیر خواب آرد

 • اکثر معبرین دیدن آرد در خواب را مال و پولی که در زندگی و خیر و برکت بهمراه دارد تعبیر می کنند.
 • معبران اسلامی دیدن آرد در خواب را خیر و مبارک تعبیر می کنند و آن را نشانه مال و روزی که از راه شرعی و درست و به راحتی بدست می آید و رونق و برکت به همراه دارد، می دانند.
 • تعبیر خواب آرد نمادی از ثروت و دارایی بدست آمده از راه شرعی و حلال است. علاوه بر این آن را نشانه فرزندانی سالم و صالح، اقبالی بلند و نیکبختی در زندگی هم می دانند.
 • آرد تنها در خواب نشانه موهبت های دنیایی از جمله وجه نقد، رزق و روزی، بخشش، دولت مندی، استواری در دین و شفا پیدا کردن از بیماری ها است.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آسمان


تعبیر خواب آرد از نظر امام صادق

 امام صادق (ع)، دیدن آرد در خواب را خیر و برکت، ثروت و دارایی، و روزی حلال می داند.آرد سمبلی از وزی و رزقی است که به راحتی و بدون زحمت کسب می شود علاوه بر این می تواند به داشتن فرزندان صالح و نیکوکار نیز تعبیر شود.

 • تعبیر دیدن آرد در خواب خیر و برکت، ثروت و دارایی، و روزی حلال است.
 • تعبیر دیدن آرد سفید در خواب روزی حلال و پاکیزه است.
 • آرد سیاه در خواب دلالت بر روزی اندک و محدود دارد.
 • آرد گندم در خواب دلالت بر روزی فراوان و گسترده دارد.
 • آرد جو در خواب دلالت بر روزی متوسط دارد.
 • آرد برنج در خواب دلالت بر روزی اندک و کم دارد.
 • آرد مخلوط در خواب دلالت بر روزی مختلط از حلال و حرام دارد.
 • اگر آرد را در خانه دید این نشان دهنده خیر و برکت و رفاه در زندگی است.
 • اگر آرد را در دکان دید این نشان دهنده کسب و کار و تجارت سودآور است.
 • تعبیر دیدن آرد در بازار دلالت بر فراوانی و ارزانی است.
 • تعبیر دیدن آرد در دست دلالت بر روزی حلال و پاکیزه است.
 • دیدن آرد روی زمین نشان دهنده مال و ثروت حرام است.
 • دیدن آرد در آب نشان دهنده ضرر و زیان مالی است.
 • دیدن آرد سوخته در خواب نشانگر ضرر و زیان مالی است.

تعبیر خواب آرد از نظر امام صادق

تعبیر خواب آرد از نظر حضرت یوسف

از نظر حضرت یوسف دیدن آرد در خواب ثروت و نعمت است. او معتقد است در تعبیر خواب آرد باید به نوع آن هم توجه شود. برای مثال، تعبیر آرد گندم در خواب، سود و منفعت فراوان است. علاوه بر این دیدن آرد جو در خواب، دلالت بر صحت دین و مذهب دارد.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آزاد شدن از زندان


تعبیر خواب آرد از نظر ابن سیرین

 • از نظر ابن سیرین دیدن آرد در خواب به هر شکلی نشان دهنده مال و یا ثروت حلال و پاک است که به راحتی بدست آمده و باعث آرامش خاطر شخص خواب بیننده می شود.
 • اگر در خواب  آرد جو را دید، دلالت بر حرکت صحیح در اصول و احکام دین است.
 • اگر در خواب  آرد گندم را دید، تعبیرش انجام معاملاتی با سود و منفعت بالا است که عواید آن زندگی خواب بیننده را تحت تاثیر به سزایی قرار می دهد.
 • اگر در خواب آرد ارزن و یا آردی که از دانه های با قیمت کم تهیه شود، مشاهده شود، نشان دهنده مال و یا پول کم است.

تعبیر خواب آرد از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب آرد از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب آرد از نظر ابراهیم کرمانی یافت نشد.

تعبیر خواب آرد از نظر جابر مغربی

 • اگر در خواب شخص آرد فروش را دید، تعبیرش انسانی است که به خاطر دست یابی به ظواهر و مادیات دنیا اعتقاد و ایمان خود را معامله می کند.
 • از نظر جابرمغربی دیدن آرد در خواب، نشان دهنده مال پاک و طاهری است که بدون زحمت و به راحتی برای خواب بیننده فراهم می شود.

حتما بخوانید: تعبیر خواب آب زلال


تعبیر خواب آرد از نظر منوچهر مطیعی

دیدن آرد و خمیر در عالم رویا،ارزش زیادی دارد اما تاثیر آن در بیداری بسیار کم است.

تعبیر خواب آرد از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب آرد از نظر لوک اویتنهاو یافت نشد.

تعبیر خواب آرد برای دختر مجرد

اگر دختر مجرد خواب آرد ببیند تعبیرش مثبت و خوش یمن است. آرد در خواب سمبل ثروت، رزق و روزی، و نعمت های الهی است.پس دیدن آرد در عالم رویا برای دختر مجرد می تواند با نشانه های زیر همراه باشد:

 • ازدواج و تشکیل خانواده: از آنجایی که آرد در خواب سمبل خیر و برکت است پس دیدن آن برای دختر مجرد می تواند دلالت بر ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشد.
 • افزایش رزق و روزی: آرد نماد ثروت و نعمت است و اگر دختر مجرد آن را در خواب ببیند این می تواند نشان دهنده افزایش رزق و روزی باشد.
 • افزایش دانش و موفقیت تحصیلی: آرد نماد دانش و علم است، اگر دختر مجرد در عالم رویا آرد را دید این می تواند نشان دهنده افزایش دانش و موفقیت تحصیلی باشد.

تعبیر خواب آرد برای دختر مجرد

تعبیر خواب آرد پاشیدن

در صورتی که شخص خواب بیننده در خواب دید که روی زمین آرد می پاشد این می تواند نشان دهنده بخشنده بودن فرد باشد. در حقیقت تعبیرش بی تفاوت نبودن نسبت به مشکلات اطرافیان و کمک کردن به آنها است.


حتما بخوانید: تعبیر خواب آبنوس


تعبیر خواب آرد برای حلوا

تفسیر خواب آرد و حلوا بسته ب مضمون و نحوه تجربه‌ فرد متفاوت است.اما بصورت کلی، خواب آرد برای حلوا نشان دهنده رسیدن به هدف، علاقه به کار و خوش‌بختی است.

 • اگر در خواب فرد خودش را مشغول تهیه حلوا از آرد و شکر دید، تعبیرش خوب و مثبت است و نشان دهنده دست یابی به هدف، علاقه به کار و خوش‌بختی است. آرد در این خواب به فراوانی منابع و تلاش برای به دست آوردن آنها و حلوا دستیابی به خواسته‌ی فرد تعبیر می شود.
 • اما اگر در خواب آرد را در وسط شکر دید و نگران خوشمزه شدن حلوا بود، آرد در این خواب به کار بی‌ارزشی که به نتیجه‌ای مفیدی نمی رسد و حلوا عشق و دوستی که بعد از بازخورد موفقیت یا شکست آن مشخص می شود، تعبیر می شود.

تعبیر خواب آرد برای حلوا

تعبیر خواب آرد گرفتن از دیگران

اگر در خواب دید که از دیگران آرد گرفت این نشانه افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی شخص خواب بیننده است. علاوه بر این می تواند دلالت بر موفقیت در کسب و کار هم باشد.

سخن پایانی:

با توجه به مطالبی که در این مطلب ارائه شد می توانید به راحتی خواب آرد را تعبیر کنید. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آستانهاز
1
رای