158 اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه

158 اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه؛ اسم دختر با ب 1402؛ 158 اسم دختر با ب ایرانی، ترکی؛ کردی و زیباترین نام و اسم دختر با ب (B) خارجی را در سلام دنیا بخوانید.

نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و … از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم پسر است. در این مطلب از سلام دنیا، ما مجموعه ای که شامل 158 اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه؛ اسم دختر با ب 1402؛ اسم دختر با ب ایرانی؛ اسم دختر با ب ترکی؛ اسم دختر با ب کردی و اسم دختر با ب خارجی را گردآوری کرده ایم. امیدواریم این لیست به شما کمک کند، زیباترین نام را برای فرزند خود انتخاب کنید.

اسم دختر با ب جدید و شیک

 • بانو: خانم، کلمه احترام درباره بانوان
 • بَرفین: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره
 • بَصیرا: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
 • بُشرا: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه های قرآنی
 • بِه‌آفرین: خوب آفریده؛ خوش سیما، خوش منظر
 • بِهشید: تابناک و دارای فروغ و روشنایی
 • باختر: مغرب؛  به معنی ستاره است.
 • بادامک: بادام کوچک، نوعی درخت بادام

حتما بخوانید: 41 اسم دختر کره ای باکلاس با معنی


 • باران: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود
 • بارلی: بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
 • بارنک: نام درختی است.
 • باستیان: بردبار، شکیبا
 • بافرین: بآفرین، لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین
 • بالنده: آن که یا آنچه در حال رشد یا ترقی و پیشرفت است.
 • بالیده: رشد و نمو کرده
 • بامک: بامداد، صبح
 • بامی: درخشان، لقب شهر بلخ
 • بامین: نام روستایی در نزدیکی هرات
 • بانو گشسب: نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن
 • باور: مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است،
 • بخت آفرید: آفریده بخت و اقبال
 • بخشایش: گذشت و چشم پوشی کردن گناه یا کار نادرست کسی، عفو، رأفت، رحمت و شفقت.
 • بخشنده: آنکه چیزی را بی آنکه عوضی بخواهد میبخشد؛ عطا کننده.
 • بردبار: شکیبا، با حوصله
 • برزآفرید: آفریده با شکوه، نام مادر فرود
 • برسومه: برسم، شاخه‌های گیاه
 • برشید: بر(میوه) + شید (خورشید)، میوه خورشید
 • برفین: برفی، از جنس برف؛ سفید مانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره.
 • برگ: به ضم ب، ابرو
 • برنا: جوان ، خوش اندام
 • برومند: (اسم دختر و پسر) خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
 • برهون: هاله، خرمن ماه
 • بلوت: درخت سودبخش
 • بلوط: گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است.
 • بمانی: نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند.
 • بنفشه: نام گل، (به مجاز) مو، زلف
 • بنیتا: دختر بی همتای من
 • بوته: گیاه، ساقه جوان
 • بوختار: از نام های برگزیده
 • بوژنه: شکوفه، غنچه اسم دختر
 • بوستان: بستان، باغ و گلزار
 • بویه: آرزو
 • به آفرید: نام دختر کی گشتاسب
 • به نگار: خوب چهره، نیکو صورت
 • بهار: فصل اول سال
 • بهارا ، بهار، بهاران: فصل بهار
 • بهاران: هنگام بهار، موسم بهار؛ (به مجاز) زیبا و با طراوت.
 • بهارآفرین: آفریننده بهار
 • بهاردخت: دختر بهار
 • بهارک: به معنای مانند بهار، همچون بهار؛ (به مجاز) زیبا با طراوت
 • بهارگل: گلی که در بهار می روید.
 • بهارناز: موجب فخر و نازش بهار
 • بهاره: مربوط به بهار؛ به عمل آمده در بهار؛ منسوب به بهار.
 • بهارین: منسوب به بهار، بهاری
 • به‌آفرید: نام دختر گشتاسپ پادشاه کیانی و خواهر اسفندیار
 • به‌آفرین: نیک آفریده شده
 • به‌آیین: دارای آیین بهتر
 • بهدخت: نیک ترین دوشیزه
 • بهدیس: مانند به (به میوه ای خوش عطر و بو)

حتما بخوانید: 120 اسم پسر با ب جدید و شیک


 • بهرخ: نیک چهره
 • بهرو: نیکو چهره
 • بهشت: پردیس، بهترین
 • بهکامه: مرکب از به (بهتر، خوبتر) + کامه (آرزو)
 • بهگل: نیکوترین گل
 • بهناز: از نام های برگزیده
 • بهنوش: نیکوترین نوشیدنی
 • بهین: بهترین ، نیکوترین
 • بیتا: بی مانند، بی همتا، یکتا
 • بیدار: هشیار و سرزنده
 • بینا: روشن، دل آگاه

اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه

اسم دختر با ب 1402

 • بهاررخ : آن که چهره‌ای زیبا و شاداب چون بهار دارد.
 • بهارگل : گلی که در بهار می‌روید.
 • بهارناز : موجب فخر و نازش بهار
 • بهارین : منسوب به بهار، بهاری
 • بهامین : (دخترانه و پسرانه) به ضم ب، فصل بهار، بهار
 • بهانه : دلیل، علت
 • بهاور : گرانبها، پر ارزش، مرکب از بها (ارزش) + پسوند دارندگی
 • به خاتون : بهترین بانو
 • بِهدخت : (به + دخت = دختر)، دختر نیک و خوب.
 • بهرخ : خوشگل و نیک منظر.
 • بهرو : نیکو چهره
 • بِهسا : (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
 • بهشت : در ادیان جایی بسیار سرسبز و خرّم
 • بهشته : منسوب به بهشت؛ (به مجاز) زیبا رو.
 • بِهشید : تابناک و دارای فروغ و روشنایی.
 • بهگل : مرکب از به (زیباتر) + گل
 • بهتا : مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا)
 • بهدیس : مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)
 • بهرامه : ابریشم، بیدمشک
 • بهرانه : مرکب از بهر (فایده، سود) + انه (پسوند نسبت)
 • بهرو : خوبرو، نیک منظر، دختر زیبا، خوش چهره
 • بهروزه : خوشبخت، سعادتمند، نام همسر شاه اسماعیل صفوی
 • بهکامه : مرکب از به (بهتر، خوبتر) + کامه (آرزو)
 • بهمن دخت : دختری که در بهمن به دنیا آمده، دختر بهمن
 • بهناز : مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
 • بهنواز : مهربان‌ترین فرد، دختر مهربان،
 • بهنوش ; مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
 • بهین : مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)
 • بهین بانو : مرکب از بهین (بهترین) + بانو
 • بهین دخت : مرکب از بهین (بهترین) + دخت (دختر) نام دختر ایرانی
 • به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
 • بهینه : بهترین، خوبترین
 • بِهی : خوبی، نیکی، نیکویی؛ تندرستی، سلامت؛ نیکبختی، سعادت
 • بیتا : بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
 • بیدخت ; نام ستاره زهره
 • بیدگل : نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان
 • بینا : آن که توانایی پیشبینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ آن که می‌تواند ببیند.

حتما بخوانید: محبوب ترین نام دختر و پسر در ایران و معانی آنها


اسم دختر با ب ترکی

 • بالی: (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی
 • بارلی : بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
 • بی بی گل : بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
 • بی بی ماه : بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
 • بی بی ناز : بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
 • بیگم : خانم، بانو، خاتون، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنان منسوب به خانواده‌های سلطنتی و بزرگان

اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه

اسم دختر با ب کردی

 • باوان : خانه‌ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز
 • بیریوان : شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد.
 • بیژه : ویژه، خالص
 • باروشه : بادبزن
 • بالین : کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
 • بانواز : باخبر ساختن مردم با صدای بلند
 • بریا : واژه ایکاش
 • بریار : قرار، عهد
 • بیکژ : هموار، صاف
 • بلواژ : آبگینه

حتما بخوانید: 61 نام دخترانه خارجی باکلاس و شیک فرانسوی با معنی


نام های دخترانه که با حرف ب شروع بشه

 • باستیان : بردبار ، شکیبا
 • بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
 • بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن
 • بردبار : شکیبا، با حوصله
 • برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
 • برنا : جوان ، خوش اندام
 • برومند : خوش قامت،نام مادر بابک خرمدین
 • بلوت : درخت سودبخش
 • بنفشه : نام گلی است
 • به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
 • به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
 • به‌آفرین : نیک آفریده شده
 • بهار : نخستین فصل سال
 • بهاره : از آن بهار
 • بهدخت : نیک ترین دوشیزه
 • بهرخ : نیک چهره
 • بهرو : نیکو چهره
 • بهشت : پردیس، بهترین
 • بهگل : نیکوترین گل
 • بهناز : از نام های برگزیده
 • بهنوش : نیکوترین نوشیدنی

اسم دختر با ب جدید و شیک؛ نام های دخترانه که حرف ب شروع میشه

اسم دختر با ب خارجی 

 • بیلی: مجری قانون، ضابط
 • بئاتریس: کسی که شادی می آورد؛ مبارک
 • بلانکا: سفید
 • بلانچ: سفید
 • بلایت: شاد، بی خیال

حتما بخوانید: 34 اسم دختر و پسر با س  خارجی شیک


 • براندی: شراب سوخته
 • بریار: لکه
 • برلیان: الماس تراش داده شده
 • بتی: شکلی از نام الیزابت
 • باربارا: به معنای زن خارجی
 • بنیتا: دختر بی همتای من
 • بنیا: به معنی تو فرزند منی
 • بتسابه: به معنی سوگند
 • برندا: شکل کوتاهی از نام مشتق شده از یک برند قدیمی
سخن آخر

انتخاب اسم برای بچه یکی از سخت‌ترین مراحل است چرا که از طرفی دوست دارید به انتخاب اطرافیان مثل همسر ، خانواده و دوستانتان احترام بگذارید و از طرفی نام انتخابی از طرف آنها باب میل شما نیست. با خواندن این مطلب از سلام دنیا شما می توانید خیلی بهتر اسمی را برای فرزند دلنشین خود انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

نام های دخترانه اسلامی

اسم دختر با ج؛ زیباترین نام های دخترانه جدید و شیک با حرف جیم

100 مورد از محبوب ترین نام دختران و پسران در اروپااز
4
رای