تفاوت بین مساحت و مساحت کل چیست + فرمول های "مساحت "و "مساحت کل" اشکال هندسی مختلف

تفاوت بین مساحت و مساحت کل چیست + فرمول های "مساحت "و "مساحت کل" اشکال هندسی مختلف اصطلاح مساحت یک اصطلاح کلی برای بیان اندازه یک سطح است، در حالی که مساحت کل برای بیان اندازه سطح یک جسم جامد خاص استفاده می شود. هر کدام از اشکال هندسی فرمول خاصی برای محاسبه مساحت دارند که در ادامه آمده است.

ریاضیات روش هایی دارد که باعث می شود روی یک بیش از یک بار فکر کنیم و همه مسیر را دوباره انجام دهیم. ریاضیات با وجود فرم ها، عملیات و مشتقات آن به اندازه کافی گیج کننده است، با این حال افراد ممکن با تعاریف و اصطلاحات مشابه نیز گیج شوند. اغلب ما می دانیم که هندسه، علم محاسبات اندازه زمین، فضا و شکل ها است و وقتی کسی به هندسه فکر می کند، به احتمال اصطلاح "مساحت" به ذهن او خطور کند.

مساحت چیست؟

مساحت به طور متداول، یک عبارت برای بیان اندازه یک سطح دو بعدی است و در واحدهای مختلف بیان می شود. از جمله: متر مربع، هکتار، کیلومتر مربع، فوت مربع، یارد مربع، مایل مربع و موارد دیگر.

فرمول های مساحت اشکال هندسی مختلف

یکی از اصلی ترین فرم های مساحت، مربوط به مستطیل است که طول آن در عرض (L × W) ضرب می شود، و در مورد مربع، طول ضلع آن به توان دو می رسد (s²).

سایر فرمول ها عبارتند از:

1. مساحت مثلث: (½ bh)؛ که b قاعده و  h ارتفاع است.

2. مساحت لوزی: (½ ab)؛ که a و  b دو قطر لوزی هستند.

3. مساحت متوازی الاضلاع: (bh)؛ که b طول قاعده و h ارتفاع عمود بر آن است.

4. مساحت ذوزنقه: (½ (a + b)h)؛ که a و b، طول دو ضلع موازی هم و h ارتفاع است.

5. مساحت دایره: (pr²)؛ که r طول شعاع دایره (مجدوز شعاع در عدد پی) است.

فرمول های مساحت اشکال هندسی مختلف

تفاوت بین "مساحت" و "مساحت کل" 

مساحت اغلب با "مساحت کل" اشتباه گرفته می شود، که اگر سطح دو بعدی باشد از نظر فنی یکسان است. با این حال، برای بیان مساحت یه جسم جامد و سه بعدی، استفاده از فرمول های مساحت کل مناسب تر است. برای مثال، یک مکعب دارای شش وجه با اندازه های یکسان است و مساحت کل آن برابر با مجموع مساحت های همه شش وجه آن خواهد بود (6s²).

فرمول مساحت کل اشکال مختلف هندسی

مانند مساحت، مساحت کل در واحد مربع بیان می شود. فرمول مساحت کل برای برخی مواد جامد عبارتند از:

1. مساحت کل استوانه: ((2pr²(r + h)؛ که r شعاع، و h ارتفاع استوانه است.

2. مساحت کل مخروط: ((pr(r + l)؛ r شعاع و  l ارتفاع شیب مخروط است.

3. مساحت کل کره: (4pr²)؛ که r شعاع است.

فرق بین مساحت و مساحت کلی

نتیجه گیری

اصطلاح مساحت یک اصطلاح کلی برای بیان اندازه یک سطح است، در حالی که مساحت کل برای بیان اندازه سطح یک جسم جامد خاص استفاده می شود. مساحت برای سطوح مسطح دو بعدی کاربرد دارد، در حالی که مساحت کل برای اجسام جامد سه بعدی به کار می رود.

منبع: differencebetween

از
14
رای