انشا درمورد ضرب المثل "زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد" و بازآفرینی آن

انشا درمورد ضرب المثل "زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد" و بازآفرینی آن ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد» یک عبارت کنایی است و به این معنا است که انسان می تواند با حرف هایی که می زند، جان خود را به خطر بیاندازد. بنابراین نتیجه می گیریم که شخصی که کمتر صحبت کند، کمتر دچار اشتباه می شود.

حتما تا به حال عبارت «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد» را شنیده اید. اما آیا فکر کرده اید که چه معنایی دارد؟ مگر می شود سر سبز شود!؟ این جمله در واقع یک عبارت کنایی است و به این معنا است که انسان ها می توانند با حرف هایی که می زنند، جان خود را به خطر بیاندازند. در ادامه این متن، توضیحات دقیق تری از این ضرب المثل ارائه کرده و با داستان های مختلفی این عبارت کنایی را بازآفرینی می کنیم. داشتن مقدمه زیبا و کوتاه برای انشا می تواند زیبایی متن را دو چندان کند.

ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد» به چه معنا است؟ و بازآفرینی این داستان

معنی ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»

  • بدان معنا است که باید زبان خود را کنترل کنیم تا خسارات جبران ناپذیری برای ما به همراه نداشته باشد.
  • این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود که مراقب حرف های خود نبوده و برای خود دردسر ایجاد می کنند.
  • این ضرب المثل تاکید می کند که در حرف زدن احتیاط کنید و حرف های نیش دار و خطرناک نزنید که ممکن است به قیمت از دست دادن جانتان تمام شود.

معنی ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»

بازآفرینی ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»

 اکنون دو حکایت از این ضرب المثل را بازآفرینی می کنیم.

1. حکایت اول: بازآفرینی ضرب المثل (زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد) با موضوع گفتن سخنان نامناسب به معلم

«در کلاس دوم دبستان یک معلم بد اخلاق داشتیم که متاسفانه همیشه ما را تنبیه بدنی می کرد و یک جورایی از انجام این کار لذت می برد. ما تمام تلاش خود را می کردیم که کاری نکنیم که خدایی نکرده مشمول کتک های مریض گونه او شویم. با این حال بعضی وقت ها ناخواسته از کتک های او بهره می بردیم. یک روز که یادم نیست چرا آنقدر عصبانی بود، خشم خانم معلم شامل حالم شد و من رو پای تخته برد و با خط کش ده بار کف دستم کوبید. سپس خودکار خود را در بین انگشتان من قرار داده و آن را به قدری فشار داد که من از شدت درد مثل مار به دور خودم می پیچیدم. بعد از اینکه سر میز خودم برگشتم، با عصبانیت داد زدم بدجنس و بد ذات. اما آن روز فقط با اخم به من نگاه کرد. در پایان سال من تنها کسی در کلاس بودم که نمره انضباطم کم شده بود. خانم معلم باعث نمره انضباط 15 من شد».

نتیجه گیری: در حکایت بالا تمام بچه ها نمره خوبی از انضباط گرفته بودند و تنها آن کودک با گفتن سخنان نامناسب به معلمش باعث کم شدن نمره انضباط خود شده بود.

بازآفرینی ضرب المثل (زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد)

2. حکایت دوم: بازآفرینی ضرب المثل (زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد) با موضوع پسر باهوش و مرد مربا فروش

«مردی در راه شتر خود را گم کرد. تنها دارایی او شترش بود و از طریق این شتر ترشی و مربا می فروخت. در راه به پسری باهوش برخورد کرد و از او پرسید که آیا شتری در راه ندیده است؟ پسرک کمی فکر کرد و گفت: آیا یک چشم شترت کور بود؟ آیا بار شتر ترشی و مربا بود؟ مرد با خوشحالی جواب داد: بله! پسرک به مرد گفت که شتر را ندیده است. مرد عصبانی شد و گفت اگر شتر را ندیدی، چطور تمام مشخصات شترم را می دانی؟ و با عصبانیت پسرک را نزد قاضی برد. قاضی از پسر پرسید که چطور ممکن است مشخصات شتری را بدانی که هرگز آن را ندیده ای؟!! پسرک جواب داد: در راه که عبور می کردم، متوجه شدم که فقط علف ها در یک سمت راه خورده شده اند، پس به این نتیجه رسیدم که یک چشم شتر کور است. سپس متوجه شدم که در یک سمت مسیر پر از مگس و سمت دیگر راه پر از پشه است. از آنجایی که مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی، به این نتیجه رسیدم که یک سمت بار شتر ترشی و سمت دیگر مربا بوده است. قاضی از هوش پسرک تعجب کرد و گفت: تو گناهی نداری اما زبان تو باعث دردسرت می شود.

نتیجه گیری: در این حکایت کودک با ذکاوت مشخصات شتری که هرگز ندیده بود را تشخیص داد. اما اگر در این خصوص به صاحب شتر چیزی نمی گفت، نیازی به قاضی برای حل این مشکل نبود.

حکایت های زیبا برای بازآفرینی ضرب المثل (زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد)

3. حکایت سوم: با موضوع خواب پادشاه یک نمونه بارز از ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»

«یک روز پادشاهی خواب دید که تمام دندان های خود را از دست داده است. پس از آن دستور داد تا بهترین تعبیرکنندگان خواب نزد او بیایند تا خواب او را تعبیر کنند. دو تعبیرگر نزد پادشاه آمدند که ابتدا معبر اول شروع به صحبت کرد. معبر اول گفت که عالیجناب شما عمر بسیار طولانی خواهید داشت به حدی که مرگ تمام عزیزان خود را به چشم خواهید دید. پادشاه از حرف های معبر شدیدا عصبانی شد و دستور داد تا گردن او را قطع کنند. سپس معبر دوم شروع به صحبت کردن نمود. او گفت تعبیر خواب تان این است که شما از تمام دوستان و عزیزان خود عمر طولانی تری خواهید داشت. پادشاه خوشحال شد و به او انعام بخشید».

نتیجه گیری: در حکایت بالا هر دو معبر خواب یک تعبیر از خواب را بیان کردند، اما نحوه بیان آن دو نفر با هم متفاوت بود. بیان نفر اول که گفت شما مرگ تمام عزیزان را به چشم می بینید، بسیار پادشاه را ناراحت کرد. این یک نمونه بارز از ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»، است.

 نمونه بارز از ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»

سخن آخر

از ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد» نتیجه می گیریم که شخصی که کم تر صحبت کند، کمتر دچار اشتباه شده و کمتر مورد سرزنش دیگران قرار می گیرد. پیامبر (ص) می فرمایند: اکثر اهل جهنم به علت زبان خود در جهنم قرار گرفتند. پس بهتر است از زبان خود در جهت حفظ صداقت و کرامت انسانی استفاده کنیم.

از
922
رای