متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه؛ بیو انگلیسی غم انگیز و عاشقانه

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه؛ بیو انگلیسی غم انگیز و عاشقانه متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه؛ مجموعه متن غمگین انگلیسی کوتاه، عاشقانه، احساسی، سنگین، تاثیرگذار، منطقی، برای بیو و استوری و جملات غم انگیز تنهایی را در سلام دنیا بخوانید.

حال و هوای انسان ها همیشه یک جور نیست گاه در تنهایی خود به دنبال تصویر و یا متنی است که بتواند خود را شرح دهد، در این مطلب از سلام دنیا مجموعه ای از متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه، متن غمگین انگلیسی کوتاه، غمگین عاشقانه، غمگین احساسی، سنگین، تاثیرگذار، منطقی، برای بیو، غمگین انگلیسی تنهایی آورده ایم که خواهید خواند. لطفا با ما همراه باشید.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه

Every moment we spent together is more beautiful than any sunset, if someone asks me for the best day ever, I would always say, the day 'when we met'.

هر لحظه ای که با هم سپری می کنیم از هر غروبی زیباتر است، اگر کسی بهترین روز را از من بخواهد، همیشه می گویم "روزی که همدیگر را دیدیم".

///////////////////
Crying is the only way your eyes speak when your mouth can't explain how things made your heart broken.

گریه تنها راهی است که چشمان شما صحبت می کنند وقتی دهان شما نمی تواند توضیح دهد که چگونه برخی چیزها قلب شما را شکستند.

///////////////////

Good night sleep tight I will be dreaming of you with all my might.

شب بخیر، آرام بخواب، با تمام وجودم خواب تو را خواهم دید.

///////////////////
The pain is not on the day of missing our dear ones. The pain is really when you live without them and with their presence in your mind.

درد روز دلتنگی برای عزیزانمان نیست. درد واقعی زمانی است که بدون آنها و با حضور آنها در ذهن خود زندگی می کنید.


حتما بخوانید: متن و تکست عاشقانه انگلیسی برای همسر


///////////////////
Nothing hurts more than realizing he meant everything to you and you meant nothing to him.

هیچ چیز دردناک تر از این نیست که بفهمی او برای  تو همه چیز بود و تو برای او هیچ معنایی نداشتی.

///////////////////

Don't trust too much. Don't hope too much, because that too much can hurt you so much...

زیاد اعتماد نکن زیاد امیدوار نباش چون این زیادیه میتونه خیلی بهت صدمه بزنه...

///////////////////

It's hard to answer the question 'what's wrong' when nothing's right...

وقتی هیچ چیز درست نیست پاسخ دادن به این سوال که "مشکل چیه" سخته.

///////////////////

Pain is the only thing that's telling me, I'm still alive.

درد تنها چیزی است که به من می گوید من هنوز زنده ام.

///////////////////

My heart stopped beating since you left.

از وقتی تو رفتی قلبم دیگه نتپید.

///////////////////

One day you realized or look back, you'll find I'm still waiting for you where you left me. Missing you...

یک روزی متوجه می شی یا به گذشته نگاه می کنی،می بینی که من همچنان در همون جایی که منو‌ رها کردی منتظر توهستم. دلتنگ تو...

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /1

///////////////////

متن غمگین انگلیسی کوتاه

My Smile: Doesn't always mean, I'm happy. Sometimes it means, I can manage and sometimes it just means, I'm tired of crying.

لبخند من: همیشه به این معنی نیست که من خوشحالم. گاهی به این معنیه که می تونم از پسش بربیام و گاهی به این معنیه که از گریه کردن خسته شده ام...

///////////////////

The saddest thing in life is to remember the past moments, in which you are failed in a particular phase of life. So, for happiness focus on present and forget the past.

غم انگیزترین چیز در زندگی این است که لحظه های گذشته را به یاد آورید که در آن در مرحله خاصی از زندگی شکست خورده اید. پس برای خوشبختی روی حال تمرکز کنید و گذشته را فراموش کنید.

///////////////////

You play with my mind, my body my soul, my emotions and yet. I still love you. And you left me. Does that mean me that foolish girl on the planet?


تو با ذهن من، بدن من با روح من، احساسات من  بازی می کنی. با این حال من هنوز دوستت دارم. و تو مرا ترک کردی آیا این به معنیه من احمق ترین دختر روی کره زمینم...

///////////////////

I don'tt think you understand just how much. I love you.

فکر نمی کنم متوجه شده باشی که چقدر دوست دارم...

///////////////////

One day you're going to remember me and how much I loved you... then you're going to hate yourself for letting me go.

یک روز منو یادت میاد و اینکه چقدر دوستت داشتم... اونوقت از خودت متنفر  می شی که منو رها کردی.

///////////////////

A relationship is only made for two. But some bitches don't know how to count.

یک رابطه فقط برای دونفره اما بعضی هرزه ها شمارش بلد نیستند.


حتما بخوانید: متن در مورد خودت باش


///////////////////

Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours.

هرگز برای چیزی که تموم شده ناراحت نباش، فقط خوشحال باش که زمانی مال تو بوده است.

///////////////////

The heart is like a mirror. It can't reform after once broken. So, don't heart anyone is life

قلب مثل آینه است. بعد از یک بار شکستن نمی تواند مثل قبل شود. پس تو زندگی دل کسیو نشکن..

///////////////////

The greatest challenge in life is discovering who you are. The second greatest is being happy with what you find.

بزرگترین چالش در زندگی این است که خودت را بشناسی. دومین چیز بزرگ این است که از چیزی که پیدا می کنید خوشحال باشید.

///////////////////

You come into my life at a time, When I felt, nothing was going right for me, You supported me, And gave me the courage to go on, With your loving and caring ways. And ever since then... You've become a special part of my life I.


تو در یک لحظه وارد زندگی من شدی، وقتی احساس کردم هیچ چیز برایم درست نمی شود، تو با دلسوزی و محبت هایت از من حمایت کردی و به من شهامت دادی  ادامه دهم. و از آن زمان... تو بخشی از زندگی من شدی.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /2

///////////////////

متن انگلیسی غمگین عاشقانه

I may just be a little candle in your life, I may burn out and melt after a little while, But, I wish within that time, My light touches your heart. Even for a while...


شاید من فقط یک شمع کوچک در زندگی تو باشم، ممکن است بعد از مدتی بسوزم و ذوب شوم، اما ای کاش در آن مدت، نور من قلب تو را لمس کند. حتی برای مدتی...

///////////////////

I hate you because you make me hate you.

من ازت متنفرم چون تو باعث میشی ازت متنفر بشم...

///////////////////

Every time I look at the keyboard, I see that you and I are always together.

هر وقت به کیبورد نگاه می کنم می بینم که من و تو همیشه با هم هستیم...

///////////////////

I am sorry for all the things, that made you sad and ashamed, I am sorry for all the things that didn't do. I am sorry for everything wrong. That I have ever done.

 برای همه چیزهایی که تورو ناراحت و شرمنده کرد، متاسفم برای همه چیزهایی که انجام ندادم. من برای همه چیز های اشتباه متاسفم.واسه همه کارهایی که انجام دادم متاسفم..

///////////////////

Please come back I'm alone.

لطفاً برگرد من تنهام..

///////////////////

No matter what I say or do. I'm still not over you. No matter how hard I try, you still manage to make me cry. No matter what, I'm still in love and don't know why.

مهم نیست چی می گم یا چی کار می کنم. من هنوز نتونستم تو رو از سرم بیرون کنم هرچقدر هم که تلاش می کنم، بازم تو می تونی اشک منو دربیاری. مهم نیست، من هنوز عاشق هستم و نمی دونم چرا.

///////////////////

One of the most amazing things in the world is having someone fall in love with you who you thought you never had a chance with.

یکی از شگفت‌انگیزترین چیزهای دنیا اینه که کسی عاشق شما شود که فکر می‌کردید هرگز شانسی با او ندارید.

///////////////////

You want me to act like we've never kissed, you want to forget; pretend we've never met, and I've tried and I've tried, but I haven't yet... You walk by, and I fall to pieces.

می خواهی طوری رفتار کنم که انگار هرگز یکدیگر  را نبوسیده ایم، می خواهی فراموش کنی. وانمود کنیم که هرگز یکدیگر را ندیده ایم، و من تلاش کرده ام و تلاش کرده ام، اما هنوز... تو بی توجه رد میشی و‌من داغون می شم..

///////////////////

I miss you so much hope you miss me too. 

من خیلی دلتنگت شدم امیدوارم توهم دلتنگ شده باشی..


حتما بخوانید: دلنوشته در مورد باران عاشقانه، کوتاه و زیبا


///////////////////

  there is no relationship without respect, there is no love, without trust, there is no reason to continue.

 بدون احترام عشقی وجود نداره، بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /3

///////////////////

متن انگلیسی غمگین احساسی

No person deserves your tears and who deserves them won't make you cry.

هیچکس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که لیاقت اشک های تو را دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

///////////////////

Time goes by a lot slower when you miss the one you love.

زمان خیلی کندتر می گذرد وقتی دلت برای کسی که دوستش داری تنگ می شود.

///////////////////

I have seen you at your worst, I think you are the best.

من تو را در بدترین حالت دیدم ..

فکر کنم تو بهترینی..

///////////////////

I'm slowly giving up

کم کم دارم تسلیم می شم.

///////////////////

But when you walked out the door a piece of me died.

اما وقتی از در بیرون رفتی قسمتی از من مرد.

///////////////////

When you sit lonely, then you think about your pastime

وقتی تنها می نشینی  آنوقت در مورد دلگرمی های خود فکر می کنی.

///////////////////

And tonight, I'll fall asleep with you in my heart.

و امشب با تو در قلبم خواهم خوابید.

///////////////////

I would love to tell you how I feel. I'm just afraid that you don't feel the same way.

دوست دارم بهت بگم چه احساسی دارم اما می ترسم تو همچین احساسی نداشته باشی.

///////////////////

It takes a minute to like someone an hour to love some but to forget someone takes a lifetime.

یک دقیقه طول می کشه تا کسیو دوست داشته باشی یک ساعت طول می کشد تا بعضی را دوست داشته باشی اما فراموش کردن کسی یک عمر طول می کشد.


حتما بخوانید: متن تبریک تولد دوست پسر عاشقانه، بلند و انگلیسی


///////////////////

In the book of life, the answers aren't in the back.

در کتاب زندگی جواب ها در گذشته نیستند.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /4

///////////////////

متن انگلیسی غمگین سنگین

If you see a friend without a smile; give him one of yours.

اگر کسیو بدون لبخند دیدی یکی از مال خودتو بهش بده.

///////////////////

All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.

همه چیزهای خوب به پایان می رسند، اما همه چیزهای بد می توانند برای همیشه ادامه داشته باشند.

///////////////////

The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.

دیوارهایی که دور خود می سازیم تا غم را دور نگه داریم، شادی را نیز از بین می برد.

///////////////////

It's easy to cry when you realize that everyone you love will reject you or die.

گریه کردن آسان است وقتی متوجه شوید که کسی که دوستش دارید شما را طرد می کند یا خواهد مرد.

///////////////////

Good humour is the health of the soul, sadness its poison.

شوخ طبعی سلامت روح است، غم و اندوه برای آن سم است.

///////////////////

Smile, even if it's a sad smile because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

لبخند بزن، حتی اگر لبخند غمگینی باشد، زیرا غم انگیزتر از لبخند غمگین،ندانستن چگونه لبخند زدن است.

///////////////////

Anger, tears, and sadness are only for those who have given up.

عصبانیت، اشک و اندوه فقط برای کسانی است که تسلیم شده اند.

///////////////////

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

سکوت مطلق به غم و اندوه می انجامد. و این مرگ است.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /5

///////////////////

متن انگلیسی غمگین تاثیرگذار

Sadness is but a wall between two gardens.

غم فقط دیواری است بین دو باغ.

///////////////////

Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.

غم یکی از ارتعاشاتی است که حقیقت زندگی را ثابت می کند.

///////////////////

There is no worse sorrow than remembering happiness in the day of sorrow.

هیچ غمی بدتر از یادآوری شادی در روز غم نیست.

///////////////////

When sorrows come, they come not single spies, but in battalions.

وقتی غم ها می آیند تنها نمی آیند گروهی می آیند.

///////////////////

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

غم همیشه میراث گذشته است؛ پشیمانی درد خاطره است.

///////////////////

We gather strength from sadness and from pain Each time we die we learn to live again.

از غم و درد نیرو می گیریم و از غم هر بار که می میریم یاد می گیریم دوباره زندگی کنیم.

///////////////////

Sorrow is like a precious treasure, shown only to friends.

غم مانند گنجینه گرانبهایی است که فقط به دوستان گفته می شود و نشان داده می شود.

///////////////////

Tears are words the heart can't express.

اشک ها کلماتی هستند که قلب قادر به گفتن آن نیست.

///////////////////

They that sow in tears shall reap in joy.

آنها که در اشک می ماند در شادی درو خواهند کرد.

///////////////////

Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome

زندگی دلپذیر است. مرگ آرامش بخش است.این برزخ است که مشکل ساز است.


حتما بخوانید: جملات و متن عاشقانه غمگین تاثیرگذار


///////////////////

There is no greater sorrow than to recall in misery the time when we were happy

هیچ اندوهی بزرگتر از این نیست که در بدبختی یاد روزهایی که شاد بودیم بیفتیم.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /6

///////////////////

متن انگلیسی غمگین برای بیو

Hating people is like burning down your house to kill a rat.

نفرت از مردم مثل آتش زدن خانه ات برای کشتن موش است.

///////////////////

As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death.

همانطور که یک روز خوب سپری شده خواب ارامی را به همراه دارد، زندگی خوب نیز باعث مرگ ارام می شود.

///////////////////

It is loneliness that makes the loudest noise. This is true of men as of dogs.

این تنهایی است که بلندترین صدا را ایجاد می کند. این در مورد مردان نیزصادق است.

///////////////////

Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.

اگرچه دنیا پر از رنج است اما هم چنین پر از راه های غلبه بر آن است.

///////////////////

I’ll be okay is that what you want to say?

من خوب می شم؟این چیزی بود که می خواستید بگید.

///////////////////

The World is mad and the people are sad.

دنیا دیوانه است و مردم غمگین.

///////////////////

But they all didn’t see the little bit of sadness in me.

اما آنها این غم و اندوهی را در من نمی دیدند.

///////////////////

Never put your happiness in someone else’s hands

هرگز شادی خود را در دستان دیگری قرار نده.

///////////////////

Be careful who you fall in love with, because someone somewhere not approves.

مواظب باش عاشق کی میشی چون کسی جایی رو تایید نمی کنه.

///////////////////

A feeling of sadness seemingly without a cause.

احساس غم و اندو بدون هیچ دلیلی.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /7

///////////////////

متن غمگین انگلیسی تنهایی

I did everything right for someone that does everything wrong.

من برای کسی که همه کارها را اشتباه انجام می دهد همه کارها را درست انجام دادم.

///////////////////

Sometimes it takes losing something to realize what you’ve had.

گاهی اوقات لازمه از دستش بدی تا بفهمی چی داشتی.

///////////////////

Yesterday I was sad today I am happy yesterday I had a problem today I still have the same problem.

دیروز غمگین بودم امروز خوشحالم دیروز مشکلی داشتم هنوز هم همین مشکل را دارم.

///////////////////

My tears are like anchors that sink my heart to the depths of the deepest ocean.

اشک های من مانند لنگرهایی هستند که قلبم را به اعماق اقیانوس فرو می برند.

///////////////////

People walk away easily but they leave their memories with us forever.

افراد به راحتی دور می شوند اما خاطرات خود را برای همیشه با ما می گذارند.

///////////////////

I was born with an enormous need for affection and a terrible need to give it.

من با یک نیاز شدید به محبت و نیاز وحشتناک به دادن آن متولد شدم.

///////////////////

Don’t take me for granted, because unlike the rest. I am not afraid to walk away.

به من بی توجهی نکنید چون برخلاف بقیه من از رفتن نمی ترسم.

///////////////////

I hate when I am lying in bed looking out my window for the moon and stars, but I can’t find the Moon.

از زمانی که در رختخواب دراز کشیده ام و از پنجره به دنبال ماه و ستاره ها هستم اما نمی توانم ماه را پیدا کنم، متنفرم.

///////////////////

We are unhappier to see people ahead of us than happy to see people behind us.

ما از دیدن افرادی که جلوتر از خودمان هستند ناراحت هستیم نه از دیدن افرادی  که پشت سرمان هستند.

///////////////////

Dear  my Heart, please stop getting involved in everything. Your job is to pump blood that's it.

قلب عزیزم لطفاً انقد درگیر نباش تو فقط وظیفه اینه خون پمپاژ کنی.

///////////////////

The strongest among us are the ones who smile through the silent pain, cry behind closed doors and fight battles nobody knows about.

قوی ترین افراد در میان ما کسانی هستند که در میان دردها لبخند می زنند، پشت درهای بسته گریه می کنند و در نبردهایی می جنگند که هیچ کس از آن خبر ندارد.

///////////////////

It hurts the most when the person who made you feel so special yesterday makes you feel so unwanted today.

وقتی شخصی که دیروز به شما احساس خاص بودن داده است، امروز به شما احساس بی ارزشی می‌دهد، بیشترین درد را به شما می‌دهد.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /8

///////////////////

متن انگلیسی منطقی

Sometimes the people who are thousands of miles away from you can make you feel better than the people who are right beside you.

گاهی اوقات افرادی که هزاران مایل از شما دور هستند می توانند احساس بهتری نسبت به افرادی که دقیقاً در کنار شما هستند به شما بدهند.

///////////////////

People cry, not because they're weak. It's because they've been strong for too long.

مردم گریه می کنند، نه به خاطر اینکه ضعیف هستند. به این دلیل که آنها برای مدت طولانی قوی بوده اند.

///////////////////

You made me feel like you really liked me and then you just left like nothing even mattered.

تو باعث شدی احساس کنم واقعاً منو دوست داری و بعد جوری رفتی که انگار هیچ چیزی اتفاق نیفتاده.

///////////////////

Sometimes when I say: I'm okay. I want someone to look me in the eyes, hug me tight, and say: I know you're not.

گاهی وقتا که می گم: خوبم. دلم می خواهد یکی به چشمانم نگاه کنه، محکم بغلم کنه و بگه: می دونم که نیستی.


حتما بخوانید: جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه و خاص برای بیو


///////////////////

When I see you smile and know that it is not for me, that is when I will miss you the most.

وقتی می بینم لبخند می زنی و می دونم که برای من نیست،اونوقته که بیشتر دلتنگت می شم.

///////////////////

I want to write 'I miss you' on a rock and throw it at your face, so you know how much it hurts to miss you.

می خواهم روی سنگی بنویسم "دلم برایت تنگ شده" و آن را به صورتت پرتاب کنم، تا بدانی دلتنگی  چقدر دردناک است.

///////////////////

I'm not afraid to fall in love. I'm afraid to fall for the wrong person again. Sometimes life doesn't want to give you something you want, not because you don't deserve it, but because you deserve

من از عاشق شدن نمی ترسم. می ترسم دوباره گیر آدم اشتباهی بیفتم. گاهی اوقات زندگی نمی خواهد چیزی را که می خواهید به شما بدهد، نه به این دلیل که لیاقتش را ندارید، بلکه به این دلیل که شما لایق بیشتر از آن هستید.

متن انگلیسی غمگین کوتاه با ترجمه  /9

///////////////////

During the day I keep myself busy and sometimes time passes. But at night, I really miss you.

در طول روز خودم را مشغول می کنم و گاهی اوقات زمان می گذرد. اما شبها دلم برایت تنگ می شود.

///////////////////

The same person who said the sweetest things to me also said some of the meanest things I've ever heard.

همان کسی که شیرین ترین حرف ها را به من زد، بدترین چیزهایی را هم که تا به حال شنیده ام گفت.

///////////////////

The worst kind of pain is when you're smiling to stop the tears from falling.

بدترین نوع درد زمانی است که برای جلوگیری از ریختن اشک ها لبخند می زنید.

///////////////////

Loves when you listen to a song and it relates 100% sure to how you feel.

فقط وقتی که به آهنگی گوش میدید و اون صددرصد احساست تورو بیان می کنه.

///////////////////

The hardest part about loving someone is watching that person love another person.

سخت ترین قسمت  عشق اینه که ببینی آن شخص به دیگری عشق می ورزد.

///////////////////

Loneliness is the human condition. No one is ever going to fill that space.

تنهایی قسمتی از انسان است و هیچکس تا به حال نتوانسته آن خلا را پر کند.

سخن آخر

امیدواریم از مجموعه متن ها و تصاویر آورده شده در این مطلب لذت برده باشید.


مطالب مرتبط:

بهترین جملات و متن عاشقانه خاص کوتاه، بلند برای همسر و عشقم

متن عاشقانه به زبان برنامه نویسیاز
4
رای