132 اسم پسر با ک جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف کا شروع میشه

132 اسم پسر با ک جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف کا شروع میشه اسم پسر با ک جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه که با حرف کاف شروع می شود، 132 اسم پسر با ک ایرانی، ترکی، کردی، عربی و اسم پسر با ک خارجی زیبا با معنی را در این مطلب سلام دنیا مشاهده کنید.

انتخاب نام مناسب برای کودک عزیزتان یکی از مراحل هیجان انگیز پدر و مادر شدن است، حالا اگر شما به حرف ک علاقه مندید و می خواهید یک نام زیبا برای فرزند عزیزتان با این حرف انتخاب کنید می توانید این مطلب سلام دنیا را تا انتها مشاهده کنید. در ادامه ما قصد داریم تا مجموعه ای از اسم پسر با ک جدید و شیک، 132 نام پسر که با حرف کاف شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ک ترکی، کردی، خارجی با ریشه و معنی را گردآوری کرده ایم را در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

اسم پسر با ک جدید و شیک

1. کابوک

معنی: آشیانه پرندگان، کابک

2. کارا

معنی: به کار آینده، مفید، مؤثر

3. کارنگ

معنی: 1- کسی که آوای خوبی دارد، خوش نوا؛ 2- زبان آور؛ 3- صاحب طَرب.


حتما بخوانید: نام های پسرانه شیک و جدید با حرف دال شروع بشه


4. کارون

معنی: نام رودی در جنوب غربی ایران، در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان به طول 890 کیلومتر، که با نام کوه رنگ از ارتفاعات زردکوه در شهرکرد سرچشمه می گیرد، بخشی از آن به سرچشمه های زاینده رود می ریزد و بخش دیگر پس از پیوستن به رود دو آب، به سمت خوزستان جاری می‌شود.

5. کاروند

معنی: از اسامی پسرانه ایرانی

6. کامبد

معنی: کام + بُد /-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول) 1- روی هم به معنی نگهبان کام، میل، آرزو و مقصد و مراد؛ 2-مجاز از کامیار و کامیاب؛ 3- ویژگی آن که زندگی‌اش به کامیابی می‌گذرد.

7. کامبین

معنی: نیک بخت، سعادتمند، توانگر، کامیاب، خوشدل و بهره‌مند.

8. کامداد

معنی: نام وزیر و مشاور آبتیننام پارسی

9. کامراد

معنی: کام = قدرت، توانایی + راد = جوانمرد، بخشنده، روی هم رفته به معنی جوانمرد قدرتمند و توانا.

10. کامروا

معنی: آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق

11. کامنوش

معنی: کامروا، خوشبخت، کامیاب.

12. کامور

معنی: کامیاب و پیروزمند، بهره‌مند و بختیار، کامیاب و کامروا.

13. کامی

معنی: منسوب به کام

14. کامین

معنی: کام = آرزو، اراده، قصد، لذت، خوشی، توانایی، معشوق + ین (پسوند نسبت) 1- به معنی آرزومند؛ 2- صاحب اراده و قصد؛ 3- توانا.

15. کاوان

معنی: کاویان، منسوب به کاوه

16. کاوش

معنی: اسم مصدر از کاویدن، 1- جستجو، بررسی و تحقیق؛ 2- مجاز از ستیزه، رخنه و نفوذ.

17. کهزاد

معنی: زاده کوه

18. کهیار

معنی: کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان

19. کوپال

معنی: گرز آهنین، عمود

20. کوروش (کورش)

معنی: 1- به نقل از« یوستی» [از مستشرقین] کوروش از کلمه‌ی «کورو» به معنی خور یا خورشید؛ 2- به نقل از بعضی منابع از ریشه‌ی بابلی به معنی چوپان

21. کوشاد

معنی: ریشه گیاهی خوشرنگ

22. کوهین

معنی: منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است

23. کی آذر

معنی: مرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)، پادشاه آتش، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان

24. کی راد

معنی: پادشاه بخشنده

25. کی زاد

معنی: زاده پادشاه

26. کیابد

معنی: کیا + بُد/ bod-/ (پسوند محافظ و مسئول)، نگهبان پادشاهان و بزرگان، نگهدارنده‌ی سروران.

27. کیاراد

معنی: کیا + راد = جوانمرد، 1- جوانمرد بزرگ، بخشنده و سرور؛ 2- پادشاه جوانمرد و بخشنده.


حتما بخوانید: نام های پسرانه با حرف ر فارسی و خارجی


28. کیارام

معنی: کیا= پادشاه، حاکم، مجاز از سرور، بزرگ+ رام= مأنوس، خوبی، الفت گرفته 1- روی هم به معنی خو گیرنده و الفت گرفته با پادشاهان، حاکمان، سروران و بزرگان؛ 2- مجاز از شخص بلند مرتبه.

29. کیازاد

معنی: کیا+ زاد = زاده، بزرگ زاده و پادشاه زاده، از نژاد و گوهر پادشاهان و سروران.

30. کیاسا

معنی: کیاسا

31. کیبد

معنی: کی+ بُد/ bod-/ (پسوند محافظ و مسئول)، 1- نگهبان پادشاه؛ 2- مجاز از بزرگ مرتب

32. کیسان

معنی: کی+ سان (پسوند شباهت)، 1- همانند کی، مثل کی؛ 2- مجاز از از بزرگان، پادشاهان و سروران.

33. کیمند

معنی: کی+ مند (پسوند دارندگی)، دارای بلند قدری و بزرگ مرتبه‌ای پادشاهان و بزرگان.

34. کوشیار

معنی: گوشیار، از گوش (نام فرشته) + یار (پسوند مبدل «داد» به معنی داده)، روی هم رفته به معنی داده‌ی فرشته

35. کیان

معنی: مجاز از سروران و بزرگان

اسم پسر با ک جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف ک شروع می شود

1. کاردان

معنی: دانا و با تجربه، کار آزموده.

2. کاروان

معنی: 1- گروه مسافرانی که با هم عازم مقصدی هستند، قافله؛ 2- مجاز از چیزی که عناصر و اجزای آن به دنبال هم در حرکتند.

3. کامبخش

معنی: 1- مجاز از آنکه خواسته و آرزوی کسی را برآورده کند، برآورنده‌ی آرزوها؛ 2- به وصال رساننده.

4. کامرو

معنی: کام = خواست، اراده، قصد + رو، 1- به کام رونده؛ 2- ویژگی آن که به خواست و اراده خود حرکت میکند؛ 3-مجاز از دارای اراده

5. کامروز

معنی: 1- ویژگی آن که روزگار به میل و اراده اوست؛ 2- مجاز از خوشبخت.

6. کامشاد

معنی: مرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد، اسم پسر به معنی کسی که آرمان، میل و آرزویش شادمانی است


حتما بخوانید: نام های پسرانه که با حرف ج شروع بشه


7. کامک

معنی: کام، آرزو، خواهش

8. کامکار

معنی: مجاز از کامروا، موفق، کامگار.

9. کدیور

معنی: 1- صاحب خانه؛ 2- مالک خانه؛ 3- کدخدا؛ 4- کشاورز، زارع، باغبان؛ 5- در متون مانوی پارتی به معنی دنیادار و جهاندار آماده.

10. کسما

معنی: نام گیاهی از نوع نخود که در سواحل شام می‌روید

11. کلان

معنی: 1- بسیار، زیاد، بزرگ، جسیم، تنومند (در مقابل خُرد)؛ 2- دارای سن بیشتر؛ 3- وسیع، فربه، چاق.

12. کولیار

معنی: نام روستا

13. کوهسار

معنی: جایی که دارای کوه های متعدد است

14. کی منش

معنی: بزرگمنش، دارای خلق و خوی شاهانه

15. کیا سام

معنی: مرکب از نام‌های کیا و سام.

16. کیامن

معنی: کیا + من = اندیشه 1- اندیشه ی بزرگ؛ 2- مجاز از بزرگ اندیش.

17. کیامهر

معنی: کیا = پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا + مهر = خورشید، مهربانی و محبت، 1- خورشید شاه؛ 2- پادشاه مهربان و با محبت.

18. کیاوش

معنی: کیا + وش (پسوند شباهت)، ویژگی آن که مثل پادشاهان، سروران و بزرگان است.


حتما بخوانید: 17 اسم پسر با ظ


اسم پسر با ک ایرانی

1. کارن

معنی: قارِن، اسم پسرانه به معنی شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد

2. کابی

معنی: معرب منسوب به کاوه آهنگر

3. کابیان

معنی: درفش کاویان

4. کاتوز

معنی: زاهد، عابد، موبد زردشتی

5. کاکو

معنی: نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیت های شاهنامه نیز هست

6. کاکی

معنی: نام پدر ماکان دیلمی

7. کالو

معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

8. کاوک

معنی: کاوه

9. کاوه

معنی: گاودرفش، عَلَم و رایَت گاو

10. کبوجیه

معنی: کمبوجیه، کامبیز، نام فرزند کورش

11. کبوده

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی است، مردم چوپان افراسیاب تورانی

12. کدمان

معنی: نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی

13. کراخان

معنی: نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی

14. کردوی

معنی: نام دلاوری تورانی (گرگوی) که در نبرد هماون پیران را یاری می‌داد و افراسیاب از او در زمره‌ی کسانی که به دست رستم اسیر یا کشته شده‌اند یاد میکند.

15. کروخان

معنی: از شخصیت های شاهنامه فردوسی،نامدلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی

16. کسری – کسرا

معنی: عنوان هر یک از پادشاهان ساسانی خسرو، منسوب به کسری، یعنی خسروی

17. کلاهور

معنی: از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

18. کلباد

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی

19. کمانگر

معنی: کمان ساز، آن که کمان می‌سازد، سازنده‌ی کمان.

20. کندرو

معنی: نام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی

21. کیاشا

معنی: کیا = پادشاه، سلطان، حاکم، فرمانروا، والی + شا = مخفف شاه، شاهنشاه، پادشاه.

22. کیاکسار

معنی: پسر آستیاگ و دایی کوروش هخامنشی

23. کوهیار

معنی: از دلاوران ایرانی که در لشکرکشی کیخسرو به توران و نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب شرکت داشت

24. کهار

معنی: گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی

25. کیارش

معنی: از کی + آرش، 1- در اوستا «kavi aršan» به معنی کی و شهریار دلیر

26. کیخسرو

معنی: 1- مجاز از پادشاه بزرگ و والامقام؛ 2- در پهلوی «کی ‌نیک ‌نام»

اسم پسر با ک ایرانی

اسم پسر با ک ترکی

1. کاراچور

معنی: شمشیر، کمر


حتما بخوانید: نام های پسرانه جدید و شیک که با حرف ب شروع شود


2. کامو

معنی: تمام، عام، اجتماع، عموم

3. کانیت

معنی: دلیل و برهان، مدرک، ثبوت

4. کایان

معنی: آب پرسرعتی که از کوه جاری شود، سیل شدید کوهی، بهمن.

5. کَسکین

معنی: تیز، برّنده، تیغ

6. کوجامان

معنی: بسیار بزرگ، درشت جثّه

7. کورال

معنی: قانون و قاعده، نظام و ضابطه

8. کورجان

معنی: گداخته

9. کورشون

معنی: عنصر سُرب

10. کولک(کولاک)

معنی: باد و طوفان، کولاک

11. کونای

معنی: نشاط و سرور، شادمانی، فرح، خورشید، آفتاب کوچک.

12. کونتای

معنی: محکم، نیرومند و مقاوم

13. کیپَر

معنی: دلاور و جوانمرد نمونه

14. کیوانچ

معنی: اعتماد نمودن، احساس غرور کردن، افتخار، شادمانی

15. کٶک سان

معنی: دارای اصل و تبار

16. کٶک سَل

معنی: ریشه ای، پایه ای و اساسی


حتما بخوانید:نام های پسرانه که با حرف ضاد شروع میشود


اسم پسر با ک کردی

1. کژوان

معنی: کوهنورد

2. کوژین

معنی: کوژین

3. کاردوخ  

معنی: نامی برای قوم کرد

4. کاویار    

معنی: مراد،آرزو

اسم پسر با ک کردی

اسم پسر با ک عربی

1. کاظم

معنی: فرو خورنده خشم

2. کافی

معنی: بس کننده، بی نیاز کننده، کار گزار، با کفایت

3. کافی الدین

معنی: لایق و کارآمد در دین

4. کبریا

معنی: 1- عظمت، بزرگی؛ 2- مجاز از خداوند.

5. کبیر

معنی: 1- بزرگ در مقابلِ صغیر؛ 2- در حقوق ویژگی آن که به سن قانونی 18 سال تمام رسیده است، در مقابلِ صغیر؛ 3- مجاز از دارای مقام عالی، بلندمرتبه


حتما بخوانید: اسم پسر با پ جدید و شیک


6. کرار

معنی: حمله کننده

7. کرام الدین

معنی: بزرگوار دین

8. کرامت

معنی: 1- در تصوف به معنی کاری خارق‌العاده، که به دست اولیا انجام می‌گیرد؛

9. کرامت الله

معنی: بزرگی و بخشندگی خداوند.

10. کریم

معنی: 1- بخشنده، سخاوتمند؛ 2

11. کسا

معنی: عبای ضخیم

12. کلام

معنی: 1- گفتار، سخن؛

13. کلیم الله

معنی: آن که خدا با او سخن گفته است

14. کمال الدین

معنی: موجب ترقی آیین و کیش

15. کمال الملک

معنی: آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از نقاشان اسطوره ای ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری

16. کمیل

معنی: کامل، تمام

17. کیاست

معنی: زیرکی، هوشیاری، دانایی

18. کامل

معنی: به معنای کمال کامل، اخلاق کامل و تمام صفات نیکو

19. كثيب

معنی: به معنای تپه ای از ماسه که در اثر باد در صحرا یا سواحل ایجاد شده است.

20. كفاح

معنی: از نام های امروزی با معنای ملی است. یعنی مبارزه با استعمارگر و مقابله با دشمن و استقبال رو در رو و همچنین به معنای رسیدگی به امور با تلاش و صبر است

21. کنان

معنی: این نام بیش از یک معنی زیبا دارد، زیرا به معنای وقار یا شخص باوقار و نیز پنهان و پوشش است.


حتما بخوانید: اسم پسر با آ جدید و شیک


اسم پسر با ک خارجی

1. کایدن (Kayden)

معنی: یک نام محبوب برای نوزاد پسر در ایالات متحده

2. کینگستون (Kingston)

معنی:  «شهر پادشاهان»

3. کوین (Kevin)

معنی: "تولد محبوب"

4. کارتر (Karter)

معنی: "کاربر چرخ دستی ها"

5. کاستور (Kastor)

معنی: به معنای "درخشیدن" است.

6. کلی (Kelly)

معنی: به معنای "روشن فکر"

7. کریستیان (Kristian)

معنی: به معنای «مسیحی»

8. کاریا (Kaariya)

معنی: مردی عاقل و نرمخو...

9. کارلو (Kaarlo)

معنی: مرد، انسان آزاد ..

10. کیسی (Kacey)

معنی: نوادگان کاتا سایفا

11. کاچادا (Kachada)

معنی: یک مرد سفید پوست

12. کدمیل (Kadmiel)

معنی: خدا مشرق من است

اسم پسر با ک خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب سعی شد تا جدید ترین و متنوع ترین اسامی پسرانه با حرف ک اتقدیم شما عزیزان شود تا شما عزیزان بتوانید به راحتی یک نام زیبا و پرمعنی برای فرزند عزیزتان انتخاب کنید.


مطالب مرتبط:

43 اسم پسر با ط جدید و شیک

نام های پسرانه شیک و جدید با حرف دال شروع بشه

اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیلاز
4
رای