دانستنی ها

آیا جذب ویتامین دی از پشت شیشه امکان پذیر است

جذب ویتامین دی از پشت شیشه ؛ آیا از پشت پنجره می توانم ویتامین Dجذب کنم؛ چگونه خورشید در سنتز ویتامین D شرکت می کند؛ و مزایا و خطرات نشستن در آفتاب پشت شیشه در سلام دنیا بخوانید.