کپشن و بیو انگیزشی انگلیسی کوتاه درباره موفقیت و زندگی

کپشن و بیو انگیزشی انگلیسی کوتاه درباره موفقیت و زندگی بیو انگیزشی انگلیسی کوتاه و جدید در مورد موفقیت و زندگی و همچنین کپشن و جملات انگیزشی کوتاه برای تلاش ؛ جملات انگیزشی فوق العاده تاثیر گذار برای واتساپ و اینستاگرام در سلام دنیا بخوانید.

موفقیت نیاز به انگیزه زیادی در هر مرحله از زندگی دارد. در این مطلب سلام دنیا، برخی از کپشن های انگیزشی و بیو موفقیت انگلیسی کوتاه و بلند با ترجمه فارسی وجود دارد که انگیزه شما را در تمام شانس های زندگی حفظ می کند. جوری زندگی کن که الهام بخش و دلیل اعتقاد به خوب دیگران باشی.

کپشن های انگیزشی برای موفقیت

Success is nothing more than a few simple decisions practiced every day

موفقیت چیزی بیشتر از چند تصمیم ساده نیست که هر روز تمرین می شود

///////////////////////////

Sometimes you win, sometimes you learn

گاهی برنده می شوی و گاهی می آموزی.

///////////////////////////

Everything You need is already inside you, Get Started

همه چیزهایی که نیاز دارید از قبل در درون شماست ، شروع کنید.

///////////////////////////

بیو موفقیت انگلیسی با ترجمه 

Failure is not the opposite of success; it’s part of success

شکست نقطه مقابل موفقیت نیست. بخشی از موفقیت است

///////////////////////////

A year from now You’ll wish, you had started today

یک سال دیگر آرزو می کنید که ای کاش امروز شروع کرده بودم

///////////////////////////

Don’t call it a dream, call it a plan

اسمش را یک رویا نگذارید، آن را یک طرح بنامید


حتما بخوانید: جملات انگیزشی برای موفقیت مالی از زبان بزرگان و ثروتمندان جهان


///////////////////////////

They told me I’d never get that Far. They were right, I got even further

آنها به من گفتند که هرگز به این حد نمی رسم. حق با آنها بود، من از این هم فراتر رفتم

///////////////////////////

Don’t watch the clock. Do what it does: Keep going -Sam Levenson

ساعت را تماشا نکنید، کاری را که می کند انجام دهید: ادامه دهید -سام لونسون

///////////////////////////

An obstacle is often a stepping stone

یک مانع اغلب یک پله است

بیو موفقیت انگلیسی با ترجمه 

///////////////////////////

Success is not built on success. It’s built on failure. It’s built on frustration. Sometimes it’s built on catastrophe

موفقیت بر پایه موفقیت ساخته نمی شود. بر پایه شکست بنا شده است؛ بر سر ناامیدی بنا شده است، گاهی اوقات بر پایه فاجعه ساخته شده است.

///////////////////////////

Eighty percent of success is showing up

هشتاد درصد موفقیت هم بسیار عالی است.

///////////////////////////

بیو انگیزشی انگلیسی کوتاه در مورد موفقیت

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it

موفقیت یعنی دوست داشتن خود ، دوست داشتن کاری که انجام می دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن.

///////////////////////////

Wherever you go, go with all your heart

هرجا می روید با تمام وجود بروید.

///////////////////////////

Success occurs when opportunity meets preparation

موفقیت زمانی اتفاق می افتد که فرصت با آمادگی روبرو شود.

///////////////////////////

Sometimes good things fall apart so better things can fall together

گاهی اوقات چیزهای خوب از هم می پاشند تا چیزهای بهتر شکل بگیرند.

///////////////////////////

If you don’t sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice

اگر برای آنچه می خواهید فداکاری نکنید، آنچه می خواهید فدا می شود


حتما بخوانید: سخنان بزرگان در مورد موفقیت


///////////////////////////

کپشن های انگیزشی در مورد زندگی

زندگی همه اش این است که زمین بخوری و دوباره بلند شوی و تلاش کنید اما همیشه به این راحتی ها نیست. بنابراین، برای حفظ شادی شما، در اینجا بهترین نقل قول های انگیزشی در مورد زندگی را آورده ایم.

Stop being a zombie. Find something that you’re excited about in your life; otherwise, you’re just walking dead

زامبی بودن را کنار بگذار در زندگی چیزی را پیدا کن که از آن هیجان زده شوی؛ در غیر این صورت ، شما فقط مرده متحرکی

///////////////////////////

Dream without fear, love without limits

رویا را بدون ترس ، عشق را بدون محدودیت ببینید.

کپشن انگیزشی در مورد زندگی

///////////////////////////

Don’t talk, just act. Don’t say, just show. Don’t promise, just prove

حرف نزن ،عمل کن. نگو ، نشان بده. قول نده ثابت کن

///////////////////////////

L.Y. First Love Yourself

اول خودت را دوست داشته باش

///////////////////////////

Stop looking for happiness in the same place you just lost it

دیگر به دنبال شادی در همان مکانی نباشید که آن را از دست داده اید.

///////////////////////////

The smallest change can make the biggest difference

کوچکترین تغییر می تواند بزرگترین تفاوت را ایجاد کند

///////////////////////////

Time is fast when life is easy but now its hard to pass both

زمان سریع است وقتی زندگی آسان است اما اکنون گذر از هر دو سخت است.

///////////////////////////

Live don’t just exist

زندگی همینجوری الکی وجود ندارد

///////////////////////////

Love of a FAMILY is life’s greatest blessing

عشق به خانواده بزرگترین نعمت زندگی است ... !!!


حتما بخوانید: جملات تاکیدی و انگیزشی برای جذب عشق 


///////////////////////////

Life is like an elevator on your way up, sometimes you have to stop and let some people off

زندگی مانند آسانسوری است که در آن در حال بالا آمدن هستید، گاهی اوقات باید متوقف شوید و برخی را رها کنید.

///////////////////////////

Be happy; it drives people crazy

خوشحال باش؛ مردم را دیوانه می کند

///////////////////////////

Keep smiling because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about

لبخند بزنید، زیرا زندگی زیباست و برای لبخند زدن چیزهای زیادی وجود دارد.

///////////////////////////

Be yourself, there’s no one better

خودت باش ، هیچکس بهتری نیست

///////////////////////////

Don’t be like the rest of them, darling

مثل بقیه نباش عزیزم.

///////////////////////////

Take control of your own life

کنترل زندگی خود را در دست بگیرید.

///////////////////////////

The best part of life is the opportunity to learn something new every day. Just when you think you know it all, you realize you didn’t know a thing

بهترین بخش زندگی این است که هر روز چیز جدیدی یاد میگیری. درست زمانی که فکر می کنید همه چیز را می دانی، متوجه می شوی چیزی نمی دانی.

///////////////////////////

بیو انگیزشی برای اینستاگرام

بیوگرافی شبکه های اجتماعی اغلب نشان دهنده شخصیت فرد است. داشتن یک بیوگرافی انگیزشی در اینستاگرام نه تنها به شما بلکه به دوستان شما هم انگیزه می دهد. برای همین ، ما در این مطلب بهترین نقل قول های انگیزشی برای بیوگرافی اینستاگرام را ارائه می دهیم. از نقل قول های زیر لذت ببرید.

Being positive in a negative situation is not naïve, it’s leadership  

مثبت اندیشی در شرایط منفی کار ساده لوحانه ای نیست ،بلکه مدیریت است.

///////////////////////////

Happiness depends upon ourselves

خوشبختی به خودمون بستگی داره.

///////////////////////////

It only takes one person to change your life, you

فقط یک نفر می تواند زندگی شما را تغییر دهد ،شما.

///////////////////////////

Your life does not get better by chance. It gets better by change

زندگی شما با شانس بهتر نمی شود. زندگی تان با تغییر بهتر می شود.

///////////////////////////

Believe you can and you are halfway there

باور کنید که می توانید و در نیمه راه هستید.

///////////////////////////

We have tomorrow for a reason

فردا را به دلایلی داریم.

///////////////////////////

You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending

شما نمی توانید به عقب برگردید و نقطه شروع را تغییر دهید ، اما می توانید از جایی که هستید شروع کنید و پایان را تغییر دهید.

///////////////////////////

Your life becomes a masterpiece when you learn to master peace

وقتی یاد بگیرید که چطور صلح و آرامش داشته باشید، زندگی شما به یک شاهکار تبدیل می شود.

///////////////////////////

Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind

همان باشید که هستید و آنچه را که احساس می کنید بیان کنید ، زیرا کسانی که می دانند اهمیتی نمی دهند و کسانی که اهمیت می دهند به خاطر نمی آورند.

///////////////////////////

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me

من زنده ماندم زیرا آتش درون من روشن تر از آتش اطراف من بود.

///////////////////////////

Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring

نقص نوعی زیبایی است ، دیوانگی خلاقیت است و بهتر است کلا مضحک باشید تا خسته کننده.

///////////////////////////

Attitudes are contagious. Make yours worth catching

نگرش ها پراکنده هستند. نگرش خود را برای استفاده دیگران با ارزش کنید.

///////////////////////////

I can be changed by what happens to me. But I refuse to be reduced by it

با اتفاقی که برای من می افتد می توانم تغییر کنم. اما از کوچک شدن با آنها خودداری می کنم.

///////////////////////////

Travel is the only thing you buy that makes you richer

سفر تنها چیزی است که شما با هزینه کردن برای آن ثروتمندتر می شوید.

///////////////////////////

A girl should be two things: who and what she wants

یک دختر باید دو چیز باشد: کیست و می خواهد چه کسی شود.

///////////////////////////

Take only memories, leave only footprints

فقط خاطرات را نگه دارید ، فقط رد پا به جا بگذارید.

///////////////////////////

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think

خواسته قلب خود را دنبال کنید، به ندای درونی خود گوش دهید، به این که دیگران چه فکری می کنند اهمیت ندهید.

///////////////////////////

If you think adventures are dangerous, try routine: it’s lethal

اگر فکر می کنید ماجراجویی خطرناک است، روال عادی را امتحان کنید: این روال کشنده است.

///////////////////////////

کپشن های انگیزشی پست های اینستاگرام شما را الهام بخش تر از کپشن های دیگر خواهد کرد. در یک روز کسل کننده که بدشانسید، به کپشن های انگیزشی نیاز دارید. این امر نه تنها مثبت اندیشی شما را افزایش می دهد، بلکه شما را در کار خود مصمم تر می‌کند. برای همه افرادی که احساس ضعف می کنند، ما بهترین مجموعه از کپشن های انگیزشی را ارائه میدهیم. 

بیو انگیزشی اینستاگرام

این پست حول بهترین و منحصر به فرد کپشن های کوتاه الهام بخش، کپشن های انگیزشی برای پست های اینستاگرام و بیو انگیزشی و الهام بخش کوتاه انگلیسی برای اینستاگرام صحبت خواهد کرد. ما بهترین نقل قول های کوتاه الهام بخش را برای تلاش‌های شما داریم. به دیگران انگیزه دهید تا خوب باشند و عشق را به اشتراک بگذارند. ما همچنین بهترین مجموعه از بیو های الهام بخش اینستاگرام را داریم.

کپشن های کوتاه الهام بخش برای ایجاد انگیزه

I never dreamt of success, I worked for it -Estee Lauder

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم ، من برای آن کار کردم -استی لادر

///////////////////////////

Work hard then work harder

سخت کار کن بعد بیشتر سخت کار کن

///////////////////////////

If not now, then when? If not you, then who? -Hillel the Elder

اگر حالا نه، پس کی؟ اگر شما نه ، پس کی؟ -هیلل بزرگتر

///////////////////////////

Say yes, take risks, and live life on your own terms

بله بگویید ، ریسک کنید و زندگی را با تعاریف خود زندگی کنید.

///////////////////////////

You can’t win if you’re losing in your mind. Change your thoughts and it will change your life -Tony Gaskins

اگر در ذهن خود بازنده باشید نمی توانید برنده شوید. افکار خود را تغییر دهید تا زندگی شما را تغییر یابد -تونی گاسکینز

///////////////////////////

Pursue your passion and you’ll never work a day in your life

علاقه خود را دنبال کنید تا هرگز یک روز در زندگی خود مجبور به کار نباشید

///////////////////////////

Stop doubting yourself. Work hard and make it happen

دیگر به خود شک نکنید. سخت کار کنید و آن را محقق کنید

///////////////////////////

It wasn’t always easy but it’s worth it

هیچ وقت آسان نیست اما ارزشش را دارد

کپشن های کوتاه الهام بخش برای ایجاد انگیزه

///////////////////////////

Never give up on something you can’t go a day without thinking about

هرگز از چیزی که نمی توانید یک روز بدون فکر کردن به آن ادامه دهید، دست نکشید

///////////////////////////

The impossible is now possible

غیرممکن اکنون امکان پذیر است

///////////////////////////

Success is a series of small wins

موفقیت مجموعه ای از بردهای کوچک است

///////////////////////////

When daydreams become reality

وقتی رویا پردازی به واقعیت تبدیل می شود

///////////////////////////

Success is maintained & achieved by those who try and keep trying -W. Clement Stone

موفقیت توسط کسانی که سعی و تلاش می کنند، حفظ می شود و به دست می آید -W. کلمنت استون

///////////////////////////

!We did it

ما انجامش دادیم!

///////////////////////////

Working on myself, for myself, by myself

کار روی خودم ، برای خودم ، توسط خودم

///////////////////////////

!Perseverance pays… a lot

پشتکار… ثمره زیادی دارد!

///////////////////////////

Hustle until your haters ask if you’re hiring

سخت کار کنید تا موقعی که افراد بپرسند: آیا استخدام می کنید!؟

///////////////////////////

سخن آخر

در این مطلب مجموعه ای از زیباترین جملات و بیو انگیزشی انگلیسی در مورد موفقیت و زندگی و کپشن انگیزشی برای اینستاگرام و واتساپ را برایتان گردآوری کردیم. امیدوارم دوست داشته باشید.


مقالات مرتبط:

جملات انگیزشی بعد از شکست عشقی با متن زیبا و مثبت

23 فیلم انگیزشی و الهام بخش دنیا

از
3
رای