معرفی روش تشخیص جنسیت فنچ نر و ماده

معرفی روش تشخیص جنسیت فنچ نر و ماده تعیین جنسیت در گونه های مختلف از جمله فنچ از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است. اما راه های زیادی برای تمیز این پرنده ها از یک دیگر وجو دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

فنچ ها پرندگانی اجتماعی هستند که در کنار جفت های جنسی مختلط با خوشحالی زندگی می کنند. اگر می خواهید فنچ پرورش بدهید، باید قادر به تشخیص جنسیت فنچ های خود باشید تا نرها را از ماده ها جدا کنید. اشتباه در تفکیک فنچ های نر و ماده باعث می شود لانه ای پر از جوجه فنچ در انتظارتان باشد.

تشخیص جنسیت فنچ

عوامل موثر در تشخیص جنسیت فنچ

رنگ

بسیاری از انواع فنچ از نظر جنسی دیمورفیک هستند، به این معنا که فنچ های نر و ماده بر اساس تفاوت های ظاهری از هم تشخیص داده می شوند. فنچ های نر دارای بال های روشن تری نسبت به ماده ها هستند. نرها می توانند دارای لکه ای بر روی گونه ها و سینه باشند، همچنین ممکن است خال هایی در پهلو های خود داشته باشند.

تغییرات فصلی

لکه های روی پرهای پرنده نر می تواند دچار تغییرات فصلی شود، ممکن است در خارج از فصل جفت گیری فنچ نر به فنچ ماده شباهت پیدا کند. علامت های فنچ نری که در فصل تولید مثل قرار ندارد، ممکن است با طرح و رنگ همان فنچ در فصل تولید مثل متفاوت باشد. فنچ های ماده بر اساس فصول سال تغییر نمی کنند و همیشه ظاهر یکسانی دارند.

روش های تشخیص جنسیت فنچ نر و ماده

رفتار نمایشی در فصل جفت گیری

فنچ های ماده در طول فصل تولید مثل در معرض رفتارهای نمایشی فنچ نر قرار می گیرند. فنچ های خود را تماشا کنید تا ببینید کدامیک از پرنده ها آواز می خواند، می پرد و به طور کلی خود را به پرنده دیگر نمایش می دهد. پرنده ای که رفتار جلب توجه کننده از خود نشان می دهد، نر است. فنچ های نر تنها فنچ هایی هستند که می توانند آواز بخوانند. فنچ ماده نیز ممکن است از خود صداهایی خارج کند، اما آواز نمی خواند. فنچ های ماده روی تخم ها می خوابند. اگر فنچ شما روی تخم ها می خوابد، ماده است.

دامپزشک

تقریباً غیر ممکن است که یک فرد حرفه ای نتواند بر اساس اندام جنسی پرنده، نر و ماده بودن آن ها را تشخیص بدهد. اگر خودتان نتوانستید به هیچ روشی جنسیت فنچ را تشخیص بدهید، یک دامپزشک قطعاً می تواند جنسیت آن را مشخص کند.

همچنین بخوانید: آموزش تصویری روش های تشخیص جنسیت طوطی عشق

از
2
رای