144 اسم پسر با ن جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف نون شروع بشه

144 اسم پسر با ن جدید و شیک؛ نام های پسرانه که با حرف نون شروع بشه اسم پسر با ن جدید و شیک؛ اسامی و نام های پسرانه که با حرف نون شروع میشه، 144 اسم پسر با ن ایرانی، ترکی، کردی، اسم پسر با ن عربی و اسم پسر با ن خارجی با معنی را در سلام دنیا مشاهده کنید.

آیا به دنبال نام پسرانه با حرف ن هستید؟ شاید این حرف خانوادگی شما است، یا فکر می کنید فقط چیز خاصی در مورد نام پسران با حرف ن وجود دارد، در هر صورت، به گلچینی از اسامی پسرونه که با حرف ن شروع می شود نگاهی بیندازید تا از آنها الهام بگیرید. ما در این مطلب سلام دنیا مجموعه ای از اسم پسر با ن جدید و شیک، 144 نام پسر که با حرف نون شروع شود، نام های پسرانه خاص و جدید ایرانی، اصیل و فارسی، اسم پسرونه با حرف ن ترکی، کردی، خارجی، عربی با معنی گردآوری کردیم. با ما همراه باشید.

اسم پسر با ن جدید و شیک

1. ناردان

معنی: دانه انار ترش

2. ناروان

معنی: درختی زیبا و چتری، درخت انار، گلنار

3. ناروند

معنی: درختی زیبا و چتری، درخت انار، گلنار

4. نامبد

معنی: نام+ بد/ bod-/ یا/ bad-/ (پسوند محافظ یا مسئول)، مجاز از صاحب نام

5. نامجو

معنی: 1- مجاز از نامدار، مشهور؛ 2- در قدیم به معنی جویای آوازه و شهرت.

6. نامدار

معنی: 1- مجاز از دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور، معروف؛ 2- در قدیم مجاز از بزرگ، بزرگوار، پهلوان؛ 3- در قدیم مجاز از نفیس، قیمتی؛ 4- گزیده، گزین، بسیار خوب.

7. نامور

معنی: نام آور 1- مجاز از دارای آوازه و شهرت، معروف، مشهور؛ 2- در قدیم مجاز از با ارزش، نفیس، گران بها؛ 3- در قدیم نام داده شده، مسما.

8. نوراهان

معنی: نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان

9. نوربخش

معنی: نور دهنده، پرتو افکن


حتما بخوانید: نام های پسرانه که با حرف گ شروع میشه


10. نوژن

معنی: نوعی کاج، صنوبر.

11. نوش آور

معنی: گلبرگی که دارای نوش و شهد است

12. نوشاب

معنی: آب گوارا، آب زندگی، شربت مطبوع، آب حیات

13. نوشاد

معنی: مجاز از جوان نورسته‌ی شاداب

14. نوین

معنی: دارای حالت یا کیفیت نو، جدید.

15. نیاک

معنی: پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است

16. نیاوش

معنی: نیا + وش (پسوند شباهت)، نیاسان

17. نیاوند

معنی: نیا + وند (پسوند نسبت)، 1- منسوب به نیا؛ 2- مجاز از از نژاد نیاکان، از نسل اجداد.

18. نیرم

معنی: پهلوان، دلیر، مخفف نریمان

19. نیک فام

معنی: نیک + نام (پسوند برای رنگ) 1- دارای آب و رنگ خوب و نیک؛ 2- مجاز از آراسته به خوبی و نیکی.

20. نیک مهر

معنی: 1- ویژگی شخصی که مهربان و نیکوست؛ 2- دارای مهر و محبت خوب و نیک.

21. نیکان

معنی: نیک + ان (پسوند نسبت، علامت جمع)، منسوب به نیک، ن نیک؛ 2- نیکها (اشخاص نیک).

22. نیکوش

معنی: نیک + وش (پسوند شباهت)، شبیه به نیک، مانند نیک

23. نیکیار

معنی: نیک + یار (پسوند دارندگی)، دارای صفات خوبی و نیکی، صالح و شایسته، خوب و نیکو.

24. نیما

معنی: نام کوهی است حوالی نور

25. نیو

معنی: دلیر، شجاع

اسم پسر با ن جدید و شیک

اسامی و نام های پسرانه که با حرف نون شروع می شود

1. نامی

معنی: منسوب به نام، 1- مجاز از مشهور، معروف؛ 2- در قدیم به معنی محبوب، گرامی؛ 3- در عربی اسم فاعل از نموّ و نَماء به معنی نمو کننده، بالنده، روینده.

2. نامین

معنی: نامی، مشهور.

3. نمکین

معنی: با نمک، ملیح


حتما بخوانید: 164 اسم پسر با م جدید و شیک 


4. نهاد

معنی: 1- سرشت، طبیعت؛ 2- ضمیر، دل؛ 3- بنیاد، اساس؛ 4-در قدیم به معنی روش، طریقه؛ 5- آئین، آداب، قاعده؛ 6- مقام، جایگاه.

5. نوبهر

معنی: دارای بهره و نصیب تازه

6. نوشفر

معنی: دارای فر و شکوه جاوید

7. نوشیار

معنی: یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه

8. نوید

معنی: 1- خبر خوش، مژده؛ وعده‌ی نیک و خوش، سخن امیدوار کننده؛ 2- در قدیم به معنی وعده‌ی دعوت به مهمانی، مقابلِ خرام.

9. نوشفر

معنی: دارای فر و شکوه جاوید

10. نوشیار

معنی: یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه

11. نوید

معنی: 1- خبر خوش، مژده؛ وعده‌ی نیک و خوش، سخن امیدوار کننده؛ 2- در قدیم به معنی وعده‌ی دعوت به مهمانی، مقابلِ خرام

12. نیا

معنی: جد بزرگ

13. نیروان

معنی: نام رودخانه‌ای در شهرستان سقز که از مجموع دو رودخانه‌ی سلیمان بیک و بوین تشکیل می‌شود.

14. نیرومند

معنی: دارای نیرو، قوی.

15. نیشام

معنی: نام فرشته نگهبان آذرخش

16. نیک

معنی: 1- خوب، نیکو؛ 2- در حالت قیدی به معنی به خوبی

17. نیک آرا

معنی: 1- آراینده‌ نیکی و خوبی؛ 2- مجاز از آراسته به نیکی و خوبی.

18. نیک داد

معنی: نیک + داد = داده، داده‌ی نیک، داده‌ی خوب.

19. نیک راد

معنی: جوانمرد نیک، جوانمردی که دارای صفاتی خوبی، نیکی و بخشش است، جوانمرد صالح و شایسته.

20. نیک رای

معنی: دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی

21. نیک روز

معنی: مجاز از خوشبخت، سعادتمند.


حتما بخوانید: اسم پسر با ژ


اسم پسر با ن ایرانی

1. نیوان

معنی: پهلوان و دلیر و شجاع، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی

2. نیوتش

معنی: با کسی یکی شدن، همراهی و مجامعت، بر وزن پیشکش

3. نیوزاد

معنی: بر وزن دیو، به معنی پهلوان زاده

4. نبرزین

معنی: اسم فرماندار گرگان در دوره داریوش پادشاه هخامنشی

5. نستهن

معنی: پهلوان تورانی، پسر ویسه و برادر پیران.

6. نستهین

معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی

7. نستود

معنی: نستور،‏ اسم از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

8. نستوه

معنی: 1- خستگی ناپذیر؛ 2- ‌در قدیم ویژگی آن که از جنگ و ستیز روی بر نمی‌گردانَد

9. نستیهن

معنی: نام یکی از پهلوان توران

10. نشواد

معنی: نام پهلوانی تورانی است.

11. نوذر

معنی: در شاهنامه نام پسر منوچهر یکی از پادشاهان کیانی که پس از او به سلطنت رسید و به دست افراسیاب گرفتار شد و با بیشتر سران لشکر کشته شد.

12. نوشروان

معنی: انوشیروان، انوشروان

13. نیک آیین

معنی: نیک روش، نیک منش، نیکو رفتار.

14. نیک بین

معنی: مجاز از آنکه یا آنچه خوبیها را می‌بیند، خوش‌بین.

15. نیک بد

معنی: نیک = خوب، نیکو، خوبی، نیکی، خوشی، سعادت + بُد /-bod/ (پسوند محافظ یا مسئول) 1- نگهبانِ خوب و نیکو؛ 2- نگهبانِ خوبی و نیکی؛ 3- نگهبانِ خوشی و سعادت.

16. نیک پی

معنی: خوشقدم؛ خجسته پی، با سعادت، مبارک قدم.

17. نیک خو

معنی: خوش اخلاق، مهربان، خوش خوی.

اسم پسر با ن ایرانی

اسم پسر با ن ترکی

1. نورپاشا

معنی: پاشای نورانی

2. نویان

معنی: سرکرده، فرمانده، شاهزاده، اصیل زاده، نجیب صاحب اصل و نسب


حتما بخوانید: 102 اسم پسر با ر جدید و شیک


اسم پسر با ن کردی

1. نیوان

معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

2. نیهاد      

معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده

3. نودشه

معنی: نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند

اسم پسر با ن کردی

اسم پسر با ن عربی

1. ناجی

معنی: 1- نجات دهنده، منجی؛ 2- نجات یابنده و 3- مجاز از رستگار.

2. نادر

معنی: 1- آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب؛ آن که در نوع خود بی نظیر باشد، بی‌همتا؛ عجیب، شگفت‌آور؛ 2-در حالت قیدی به معنی به ندرت

3. ناصح

معنی: 1- نصیحت کننده، پند دهنده؛ 2- در قدیم به معنی دلسوز، خیرخواه.

4. ناصر

معنی: نصرت دهنده، یاری کننده

5. ناصرالدین

معنی: یاری کننده‌ دین

6. ناطق

معنی: 1- سخنران؛ گوینده، سخن‌گو؛ دارای توانایی سخن گفتن، گویا؛ 2- در قدیم به معنی آشکارا، واضح، بیّن؛ 3-در قدیم به معنی آشکار کننده، بازگو کننده؛ 4- در نزد شیعه‌ی اسماعیلی، پیامبر اسلام (ص).

7. ناظر

معنی: نظر کننده، مباشر، کارگزارناظم

8. نافع

معنی: 1- سود رساننده، سودمند، مفید؛ 2- از صفات و نام‌های خداوند.

9. ناهور

معنی: ابر سحاب

10. نایب

معنی: 1- آن که در غیاب کسی عهده‌دار مقام و مسئولیت اوست، جانشین، نماینده؛ 2- در ادیان در شیعه‌ی دوازده امامی هر یک از علمای دینی که در زمان غیبت حضرت مهدی (ع) ولایت امور مسلمین بر عهده‌ی اوست؛ 3- عنوان دولتی و دیوانی که در دوره‌ی قاجار، افشاریه، غزنوی و سلجوقی به اشخاص بخاطر نیابت، تصدی شهر یا ولایت و سرپرستی امور داده‌اند.

11. نایف

معنی: مرتفع

12. نائل

معنی: ویژگی آن که به موقعیتی دست یافته است یا چیزی را دریافت کرده است.

13. نبهان

معنی: آگاه، هوشیار

14. نبوت

معنی: رسالت، پیغمبری، مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم

15. نبی

معنی: 1- پیغمبر، رسول؛ 2- مجاز از حضرت محمّد (ص)

16. نبی الله

معنی: 1- رسول خدا؛ 2- در ادیان عنوانی برای پیغمران

17. نبیل

معنی: 1- هوشیار، زیرک؛ 2- نجیب، بزرگ؛ 3- در قدیم مجاز از عالی

18. نجات

معنی: 1- رهایی از خطر، وضع دشوار یا ناخوشایند؛ 2- در قدیم مجاز از رستگاری.

19. نجات الله

معنی: آن که خدا او را نجات داده است

20. نجم

معنی: 1- سوره ی پنجاه و سوم از قرآن کریم، دارای شصت و دو آیه؛ 2- در قدیم ستاره؛ 3- در قدیم قِسط.

21. نجم الدین

معنی: 1- ستاره دین؛ 2- آن که در دینداری و آگاهی به اصول و فروع دین چون ستاره‌ای درخشان و نمایان است

22. نجم آرا

معنی: آرایش دهنده، ستاره، زیبارو

23. نجی

معنی: در قدیم به معنی نجات یافته

24. نجی الله

معنی: نجات یافته از سوی خدا

25. نجیب

معنی: 1- دارای خصلت‌های برجسته و ممتاز اخلاقی؛ 2- شریف؛ 3- عفیف، پاکدامن؛ 4- با اصل و نسب، اصیل.

26. نجیب الدین

معنی: شریف و پارسا در دین

27. ندیم

معنی: همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان

28. نذیر

معنی: ترساننده، بیم دهنده، در مقابلِ بَشیر.

29. نشید

معنی: سرود و آواز، آهنگ، شعری که در جمع خوانده شود

30. نصار

معنی: بسیار یاری رسان به دیگران.

31. نصر

معنی: 1- یاری، مدد؛ 2- پیروزی، ظفر

32. نصرالله

معنی: یاری خداوند

33. نصرت الله

معنی: 1- یاری و کمک خداوند؛ 2- پیروزی و فتح خداوند.

34. نصیب

معنی: 1- سهم کسی از چیزی، بهره، حصه؛ 2- قسمت هرکس از سرنوشت

35. نصیب الله

معنی: بهره و قسمت خدا

36. نصیر

معنی: 1- یاری دهنده، یاور؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند

37. نصیرا

معنی: نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم

38. نضیر

معنی: شاداب، سرسبز

39. نظام الدین

معنی: 1- نظم آورنده و نظام دهنده‌ی دین؛ 2- موجب آراستگی دین

40. نظمی

معنی: منسوب به نظم

41. نظیف

معنی: پاکیزه، تمیز

42. نعمان

معنی: 1- خون، 2- مجاز از سرخ

43. نعیم

معنی: 1- نعمت؛ 2- پرنعمت (بهشت)؛ 3- نرم، لطیف؛ 4- از نامهای بهشت

44. نهام

معنی: آهنگر، نجار، همچنین راهب دیر نشین

45. نواب

معنی: در دوره‌ی صفوی و قاجار عنوانی که به شاهزادگان و گاه به شاهان داده می‌شد

46. نافع

معنی: روزی دهنده خیر


حتما بخوانید: اسم پسرانه فارسی جدید، شیک و اصیل


اسم پسر با ن خارجی

1. ناتان (Nathan)

معنی: "او داد"

2. نولان (Nolan)

معنی: "مشهور" یا "بلند"

3. نیکلاس (Nicholas)

معنی: "پیروزی مردم"

4. ناتانیل (Nathaniel)

معنی: "خدا داده است"

5. نش (Nash)

معنی: "در درخت خاکستر"

6. نوئل (Noel)

معنی: کریسمس

7. نانا (Nanna)

معنی: در اساطیر سومری، نانا خدای سومری ماه، پسر انلیل و شوهر نینگال بود.

8. نایریوسانگها (Nairyosangha)

معنی: «کلمه»

9. نانابوژو (Nanabozho)

معنی: «خرگوش من»

10. نورلان (Nurlan)

معنی: این نام قزاقی به معنای "نور" و "مرد جوان" یا "سرباز" است.

11. نایچه (Naiche)

معنی: «شیطنت‌ساز»

12. نینوس (Ninos)

معنی: نینوس به احتمال زیاد از نام شهر باستانی نینوا در آشور گرفته شده است.

13. نلسون (Nelson)

معنی: «پسر نیل»

14. نورمن (Norman)

معنی: "مرد شمالی"

15. نوربرت (Norbert)

معنی: "روشن"

16. ناچو (Nacho)

معنی: یک نام اسپانیایی است که از نام خانوادگی رومی با ریشه‌های احتمالی اتروسکی گرفته شده است.

17. نمو (Nemo)

معنی: «هیچ‌کس»

18. نیتیا (Nitya)

معنی:  "همیشه" یا "ابدی"

19. ناپلئون (Napoleon)

معنی: "پسران مه"

20. نارایانا (Narayana)

معنی: نارایانا در زبان سانسکریت به معنای مسیر انسان است. این نام خدای آفرینش در آیین هندو نیز هست.

21. ندلیکو (Nedeljko)

معنی: "یکشنبه"

22. نرون (Nero)

معنی: «قوی»

23. نئوپتولموس (Neoptolemus)

معنی: جنگ جدید

24. ند (Ned)

معنی: "نگهبان ثروتمند"

25. نمرود (Nimrod)

معنی: "برمی خیزدیم، عصیان خواهیم کرد".

26. نیوتن (Newton)

معنی: شهر جدید

27. نلسون (Nelson)

معنی: "پسر نیل"

28. ناوارو (Navarro)

معنی: نام ناوارو یک نام پسرانه با ریشه اسپانیایی به معنای "از ناوارا" است.

29. نجی (Neji)

معنی: "پیچ"

30. نیران (Niran)

معنی: "ابدی"

اسم پسر با ن خارجی

سخن پایانی:

در این مطلب جدیدترین اسامی پسرانه با حرف ن را به شما خوانندگان عزیز معرفی کردیم، با بررسی این اسامی می توانید یک نام زیبا برای پسر کوچولوی خود انتخاب کنید. امیدواریم این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد.


مطالب مرتبط:

اسم پسر با آ جدید و شیک

نام های پسرانه شیک و جدید با حرف دال شروع بشه

محبوب ترین نام دختر و پسر در ایران و معانی آنهااز
2
رای