سلامت بانوان

آیا گر گرفتگی و تعریق شبانه زنان مشکلی جدی است؟

علت گر گرفتگی و تعریق شبانه زنان چیست؛ عوارض گرگرفتگی و اینکه آیا گر گرفتگی و تعریق شبانه زنان مشکلی جدی و قلبی است، چه زمانی برای گرگرفتگی به پزشک مراجعه کنیم در سلام دنیا بخوانید.